Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

| 24 Aug 2012 | ދީން | (1) ޚިޔާލު

ޤުރުއާނުގައި ހިމެނޭ ވިޔައިގެ މުޢުޖިޒާތް – ތަފާތު ނަޒަރަކުން

މުޢުޖިޒާތްތަކަކީ އާދަތައް ފޫވައްޓައިލަނިވި ނުވަތަ ޢާއްމު ޠަބީޢަތާ ޚިލާފަށް، ޙައިރާންކުރުވަނި ގޮތެއްގައި ހިނގާ ޙާދިޘާ ތަކެވެ. އެހެން ޢިބާރާތަކުން ދަންނަވާނަމަ މުޢުޖިޒާތަކީ އިންސާނުންނަށް އެނގިގެންވާ ޢާއްމު އުޞޫލެއްގެ ދަށުން މިވެނިގޮތަކަށް ފާޅުވާ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރުމަކީ އެކަށޭނަކަމެއް ނޫނެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން ދިރިއުޅެމުން މިދާ ޒަމާނުގައި ޢާއްމުކޮށް މުޢުޖިޒާތް ނުދައްކަވައެވެ. މިހާރުގެ މީހުން މުޢުޖިޒާތުގެ ގޮތުގައި ބަލަނީ އެކިއެކި ޤުދުރަތީ “ފެނޮމެނާ” ތަކެވެ. ނުވަތަ ކޮންމެދުވަހަކުވެސް ހިނގަމުން މިދާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން އާދަޔާ ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަށް ނިންމަން ޙާލަތު މަޖްބޫރުކުރާ ކަންތައްތަކެވެ.

މިޒަމާނުގައި މާއްދިއްޔަތަށް މީސްތަކުން ލެނބިފައިވާ މިންވަރުން، ތަބީޢީ ޤާނޫނުން އެކަމެއް ހިނގާގޮތް ބަޔާންކޮށް ނުދެވޭވަރުގެ އެއްވެސް ކަމެއް ހިނގައިފާނެ ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވެއެވެ. މިޒަމާނުގެ ސިކުނޑިތަކަށް ޤަބޫލް ކުރެވޭގޮތުގައި، މުޢުޖިޒާތްތަކަކީ ޠަބީޢީ ޤާނޫނުގެ ޙައްދުގެ ތެރޭގައި ހިނގައިފަހުންނަ، އެކަމަކު އެކަންތައްތައް ހިނގިގޮތް އަދި ބަޔާންކޮށް ދެވޭވަރަށް މަޢުލޫމާތު ނުލިބޭ ކަންތައްތަކެވެ.

އެކަމަކު މިހުރިހާ ވިސްނުމެއް ވެސް އެއްފަރާތްކޮށްލައިފަ، އަޅުގަނޑު ބަޔާންކުރެވޭތޯ މި މަސައްކަތްކުރަނީ ޙަޤީޤީ މުޢުޖިޒާތަކީ މިވަގުތުވެސް ދުނިޔޭގައި ފާޅުވެގެންވާ އެއްޗެއް ކަމެވެ. އެ މުޢުޖިޒާތް ޤާއިމްވެފައިވަނީ “ޤުރުއާން”ގެ ސިފައިގައެވެ. ޤުރުއާނަކީ ހުރިހާގޮތަކުން ބެއްޔަސް މުޢުޖިޒާތެކެވެ. އޭގައިވާ އަދަބިއްޔާތާއި، ޙިކްމަތާއި، ދިރިއުޅުމާ ބެހޭގޮތުންނާއި، ތަފާތު އެކިއެކި ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން ހާމަކުރައްވައިފަވާ މަފްހޫމްތަކުގެ ސީދާކަމާއި، ޤުރުއާން އުނގެނުމަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް މަގުދެއްކުމުގައިވާ ފަސޭހަ ގޮތާއި، މިހުރިހާ ކަންކަމަކީ ވެސް މުޢުޖިޒާތްތަކެކެވެ. އެކަމަކު މި ދެންނެވި ކަންތައްތަކަކީ، ފަހަރެއްގައި، މާއްދީގޮތުން ހެކިދައްކައި ސާބިތުކޮށްދޭން އުނދަގޫ، ނުވަތަ ހަމައެކަނި ފިކުރީ ކަންތައްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވިދާނެއެވެ.

ޤުރުއާނުގެ ލިއުންތަކުގެ މުޅި އޮނިގަނޑު އެކުލެވިގެންވަނީ އޭގައި އެތައް މުޢުޖިޒާތެއް ހިމެނިގެންނެވެ. އެ ތަރުތީބު ކުރުމުގައްޔާއި، އެތުރުމުގައިވެސް މެއެވެ.

ޤުރުއާނުގެ 74 ވަނަ ސޫރަތް ކަމުގައިވާ އަލްމުއްދަޘިރު ސޫރަތުގެ30 ވަނަ އާޔަތުން ފެށިގެން 37 ވަނަ އާޔަތުގެ ނިޔަލަށް ވަނީ މިފަދައިންނެވެ.

عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ * وَمَا جَعَلْنَآ أَصْحَبَ آلنَّارِ إِلاَّ مَلــئِكَةً، وَمَا جَعَلْنَا عِدَّ تَهُمْ إِلاَّ فِتْنَةً لِلَّذِ ينَ كَفَرُوأ لِيَسْتَيْقِنَ آلَّذِ ينَ اُوتُواْ آلْكِتَبَ وَيَزْدَادَ آلَّذِ ينَ ءَامَنُوآ إِيْمَنًا، وَلاَ يَرْتَابَ آلَّذِ ينَ اُوتُواْ آلْكِتَبَ وَآلْمُؤْمِنُونَ، وَلِيَقُولَ آلَّذِ ينَ فِى قُلُوبِهِم مًّرَضٌ وَآلْكَفِرُونَ مَاذَآ أَرآدَ آلَّلهُ بِهَذَامَثَلاً، كَذَالِكَ يُضِلُّ آلَّلهُ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ، وَمَايَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إلاَّهُوَ،وَمَاهِىَ إلاَّ ذِ كْرَى لِلْبَشَرِ * كَلاَّ وَآلْقَمَرِ * وَآلَّيْلِ إِذْأَدْ بَرَ * وَآلصُّبْحِ إِذَآأَسْفَرَ * إِنَّهَالإَحْدَى آلْكُبَرِ * نَذِيرًا لِلْبَشَرِ * لِمَن شَآءَ مِنْكُمْ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ *

މިއާޔަތްތަކުގެ ތަރުޖަމާއަކީ:-
ނަރަކައިގެ މައްޗަށް ނަވާރަ (މަލާއިކަތުން) ލައްވާފައިވެއެވެ. މަލާއިކަތުން މެނުވީ ނަރަކައިގެ ވެރިން ކަމުގައި ތިމަން އިލާހު ނުލައްވަމުއެވެ. އަދި ކާފިރުވެއްޖެ މީހުންނަށް ފިތުނަ އެއް (އިމްތިހާނެއް) ކަމުގައި މެނުވީ އެބައިމީހުންގެ އަދަދު (19 ކަމުގައި) ތިމަން އިލާހު އިޚްތިޔާރެއް ނުކުރައްވަމެވެ. (އެއީ) އަހުލުކިތާބީންނަށް ޔަޤީންކަން ދެއްވެވުމަށާއި އީމާންވެއްޖެ މީހުންގެ އީމާންކަން އިތުރު ކުރެއްވެވުމަށްޓަކައެވެ. އަދި އަހުލުކިތާބީންނާއި އީމާންވެއްޖެ މީހުންނަށް އަރާނެ އޮޅުމެއް ނުއޮތުމަށެވެ. އަދި އެބައިމީހުންގެ ހިތްތަކުގައި ޝައްކެއްވާމީހުންނައި ކާފިރުން ބުނާނެތެވެ. މިބަސްފުޅުން ﷲ އެދިވޮޑިގެންވީ ކޮންއެއްޗެއް ހެއްޔެވެ. އެފަދައިން ﷲ އިރާދަކުރެއްވި މީހަކު މަގުފުރައްދަވައި އިރާދަކުރެއްވި މީހަކަށް ހިދާޔަތު ދައްކަވައެވެ. އަދި އެއިލާހު މެނުވީ އެހެން ފަރާތަކަށް އިބަ (އެބަހީ މުޙައްމަދު ޞައްލައްﷲ އަލައިހި ވަސައްލަމް) ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި އިލާހުގެ މަލާއިކަތުން އެނގިގެންނެއް ނުވެއެވެ. އަދި އިންސާނުންނަށް ހުރި (ޢިބްރަތްތެރި) ޒިކުރާ އަކަށް މެނުވީ ނަރަކަ ނުވެއެވެ. * ތިމަން އިލާހު ހަނދު ގަންދެއްވައި ހުވައިގެ ބަސްފުޅު ވަޙީކުރައްވަ މެވެ. * އަދި ނިމިގެންދިޔަ ރޭގަނޑު ގަންދެއްވައި ހުވައިގެ ބަސްފުޅު ވަހީކުރައްވަމެވެ. * އަދި ފާޅުވެގެން އަންނަ ހެނދުނު ގަންދެއްވައި ހުވައިގެ ބަސްފުޅު ވަޙީކުރައްވަމެވެ. * ހަމަކަސަވަރުން ނަރަކައަކީ މުސީބާތް ބޮޑުވެގެންވާ ތަނެކެވެ. އިންސާނުންނަށް ހުރި އިންޒާރަކަށެވެ. (އެ އިންޒާރުވަނީ) އެބައިމީހުންގެ ތެރެއިން (ރަނގަޅު ކަންތައްތަކުގައި) ކުރިއަށް ދިއުމަށް އެދޭ މީހުންނަށާއި ނުވަތަ (ނުބައި ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި) ފަސްވެ ދެމިތިބުމަށް އެދޭމީހުންނަށްޓަކައެވެ.  (ތަރުޖަމާ: ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒު)

މިއާޔަތްތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަންގާދެނީ ”ނަވާރަ” މި އަދަދު މާތްﷲ ކަނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ، ޤުރުއާނަކީ މާތްﷲ ގެ ފޮތްކަމާއި އަދި އެފޮތުގެ ޞައްޙަކަން ސާބިތުކޮށް ދެއްވުމުގެ މުޢުޖިޒާތެއްގެ ގޮތުގައި ކަމެވެ.

މާތްﷲ ގެ ތައުފީޤާއެކު އަޅުގަނޑު ކުރުގޮތަކަށް ޤުރުއާނުގެ މުޢުޖިޒާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަންކޮޅެއް ބަޔާންކޮށްދެވޭތޯ ބަލަމެވެ. އަޅުގަނޑުމެނަށް ކުރެވޭނެހާވެސް ކަމަކީ މިފަދަބޮޑު ކަނޑަކުން ކުޑަކުޑަ މިންވަރެއް ހޮވާލުމެވެ. ޤުރުއާނުގެ މުޢުޖިޒާތް ބަޔާން ކުރުމުގައި މުޅި އިންސާނިއްޔަތާއި ޖިންނިން އެކުވެގެން މަސައްކަތް ކުރިކަމުގައިވިޔަސް ފުރިހަމައަށް ބަޔާންކުރުމަކީ ކުޅަދާނަވެގެންވާ ކަމެއްނޫނެވެ.

ބައެއް ޙަޤީޤަތްތައް

ޤުރުއާނުގައި ހިމެނެނީ 114 ސޫރަތެވެ. އެއަދަދު 6 އިން ގެއްލުމުން އަންނަ ޖަވާބަކީ 19 އެވެ. (114=6×19) ޤުރުއާނުގައި ހިމެނޭ އެންމެ ފުރަތަމަ ސޫރަތަކީ އަލްފާތިޙާ އެވެ. އެސޫރަތުގެ އެންމެ ފުރަތަމަ އާޔަތަކީ ބިސްމި އެވެ. އެއީ بسم الله الرحمن الرحيم އެވެ.

ބިސްމީގައި އެކުލެވިގެންވާ އަލިފުބާގެ އަކުރުތަކުގެ އަދަދަކީ 19 އެވެ.ބިސްމީގައި ހިމެނެނީ 4 ލަފްޒެވެ. ފުރަތަމަ ލަފްޒު ކަމުގައިވާ ”ބިސްމި” މިލަފްޒު އުފެދިފައިވަނީ ޢަރަބި ބަހުގެ ”އިސްމު” މިބަހުންނެވެ. އަދި ”އިސްމު” މިބަސް ޤުރުއާނުގައި އައިސްފައިވަނީ މުޅިއެކު 19 ފަހަރު އެވެ. ބިސްމީގައި ހިމެނޭ ދެވަނަ ލަފްޒަކީ ﷲ އެވެ. އެލަފްޒު ޤުރުއާނުގައި މުޅިއެކު 2698 ފަހަރު އައިސްފައިވެއެވެ. އެއަދަދު142 އިން ގެއްލުމުން ޖަވާބަކީ 19 އެވެ. (2698=142×19)

ބިސްމީގައިވާ ތިންވަނަ ލަފްޒު ”އައްރަޙްމާން” ޤުރުއާނުގައި އައިސްފައިވަނީ 57 ފަހަރު އެވެ. އެއަދަދު 3 އިން ގެއްލުމުން ޖަވާބަކީ 19 އެވެ. (57=3×19)

ބިސްމީގައިވާ ހަތަރުވަނަ ލަފްޒު ”އައްރަޙީމް” ޤުރުއާނުގައި އައިސްފައި ވަނީ 114 ފަހަރު އެވެ. އެއީ 19 ގުނަކުރަން 6 އެވެ. (114=6×19) ބިސްމީގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ލަފްޒު ތައް ޤުރުއާނުގައި ހިމެނިފައިވާ އަދަދުތައް 19އިން ގެއްލި ހުސްވާގޮތަށް ވުމުން އެކަމުން ސާބިތުވަނީ އެއީ ހަމައެކަނި އިއްތިފާގެއް ނޫންކަމެވެ.

ޤުރުއާނުގައި ހިމެނޭ އާޔަތްތަކުގެ އަދަދަކީ 6346 އެވެ. އެއީ 19 ގުނަކުރަން 334 އެވެ. (6346=334×19)

އަދި 6346 ގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ނަމްބަރުތައް އެއްކުރުމުންވެސް ނިކުންނަ ނަތީޖާއަކީ 19 އެވެ. އެއީ (19=6+4+3+6)

ޤުރުއާނުގައި ރަމްޒު އަކުރުތަކަކުން ފެށޭ 29 ސޫރަތް ވެއެވެ. އެއީ އެސޫރަތެއްގެ ފުރަތަމަ އާޔަތް ފެށޭއިރު އަލިފުބާގެ އަކުރު ތަކަކުން ފެށިފައި ވުމެވެ. މިއަކުރުތައް ވަނީ 1 އަކުރުން ފެށިގެން 5 އަކުރުގެ ކޮމްބިނޭޝަނަކަށް ވާގޮތަށެވެ. އަދި މިކަމަށް ބޭނުން ކުރެވިފައިވަނީ ތަފާތު 14 އަކުރެކެވެ.

ސޫރަތްތައް ފެށުމުގެގޮތުން ލިޔެވިފައިވާ ރަމްޒީ އަކުރުތައް މިސާލަކަށް 2 ވަނަ ސޫރަތް ފެށުމުގައިވާ އަލިފް، ލާމް، މީމް، މިއަކުރުތައް އެސޫރަތެއްގައި މުޅިއެކު އައިސްފައިވާ ޢަދަދު ގުނުމުން ނިކުންނަ ޢަދަދަކީ 19 އިން ގެއްލި ހުސްވާ ޢަދަދެކެވެ. ރަމްޒީ އަކުރުން ފެށިފައިވާ 29 ސޫރަރަތުގައި ވެސް މިކަންވަނީ މިފަދައިންނެވެ.

މިގޮތައް މިކަން ލައްވައިފަ ވުމުގައި މުހިއްމު ދެ ސަބަބެއް ވާކަމަށް ޤަބޫލް ކުރެވެއެވެ. ފުރަތަމައަށް އެކަމުން ދޭހަކޮށްދެނީ ޤުރުއާނުގެ ލިއުމަކީ ބަދަލުކުރެވިފައިވާ އެއްޗެއް ނޫންކަމެވެ. އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނެވިފައިވާނަމަ މި މުޅި ސިސްޓަމް ބަދަލުވެގެން ދިޔައީހެވެ. ދެވަނަ ސަބަބަކީ އެކަމުން އެ ދޭހަވަނީ ޤުރުއާނަކީ އިލާހީ ބާވައިލެއްވުމެއް ކަމެވެ. ސަބަކީ ޤަސްދުގައި މިގޮތަށް އެކުލަވައިލުމަކީ އެއްވެސް މީހަކަށް ކުޅަދާނަވެގެން ނުވާނެ ކަމަކަށް ވުމެވެ. ލަފްޒުތަކުގައިވަނީ ވަކި ޚާއްޞަ މާނަތަކެކެވެ. ވީމާ ލަފްޒުތައް ބޭނުން ކުރެވޭނެ ގޮތް ބަދަލުކުރެވޭނީ ވަރަށް ހަނިދާއިރާއެއްގައެވެ. މިކަންކުރެވޭނީ މާނަތަކަށް ނުވިސްނައި ހަމައެކަނި ލަފްޒުތަކާއި އަކުރުތައް ހަމަކުރަން ވިސްނައިގެން އެކުލަވައިލުމުންނެވެ. އޭރުން ވާނެ ގޮތަކީ އެއަށް ގެންނަން ބޭނުންވާ މާނަތަކެއް ފުރިހަމައަށް ނުގެނެވޭނެއެވެ. އެހެންވީމާ ޤަސްދުގައި މިފަދަގޮތަކަށް އެކުލަވައިލުމަކީ ވާނެކަމެއް ނޫނެވެ.

ޤުރުއާނުން ފުރަތަމައަށް ބާވައި ލެއްވުނު އާޔަތް ތަކަކީ ޤުރުއާނުގައިވާ 96 ވަނަ ސޫރަތް (އަލްޢަލަޤް) ގެ ފުރަތަމަ 5 އާޔަތެވެ. މި ފަސް އާޔަތުގައި އެކުލެވިގެން ވަނީ 19 ލަފްޒެވެ. އަދި މި ލަފްޒުތަކުގައި ހިމެނެނީ 76 އަކުރެވެ. އެއީ 19 ގުނަކުރަން 4 ފަހަރެވެ. (76=4×19)

96 ވަނަ ސޫރަތަކީ ޤުރުއާނުގެ ފަހަތުން ގުނާނަމަ 19 ވަނަ ސޫރަތެވެ.

96 ވަނަ ސޫރަތުގައިވަނީ މުޅިއެކު 19 އާޔަތެވެ. މިއާޔަތް ތަކުގައި އެކުލެވިގެންވާ އަކުރުތަކުގެ ޢަދަދަކީ 304 އެވެ. އެއީ 19 ގުނަކުރަން 16 އެވެ. (304=16×19)

ޤުރުއާނުގެ 9 ވަނަ ސޫރަތް ކަމުގައިވާ ”އައްތައުބާ” އަކީ އެ ސޫރަތް ފެށުމުގައި ބިސްމި ހިމެނިފައިނުވާ ހަމައެކަނި ސޫރަތެވެ. މިހެން ވުމުން ސޫރަތްތައް ފެށުމުގައިވާ ބިސްމިތައް ގުނުމުން ވަނީ 113 ބިސްމިއެވެ. ބިސްމި އެސޫރަތެއް ފެށުމުގައި ހިމެނިފައި ނުވާ ސޫރަތް ކަމުގައިވާ 9 ވަނަ ސޫރަތުން ފެށިގެން ގުނަން ފަށައިފިނަމަ 19 ވަނައަށް ޖެހޭނީ 27 ވަނަ ސޫރަތް ކަމުގައިވާ ”އައްނަމްލު” ސޫރަތެވެ. މި ސޫރަތުގައި 2 ބިސްމި ވެއެވެ. އެއީ ފެށުމުގައި ޢަދަދެއް ނުޖަހައި ވާ ބިސްމިއާއި 30 ވަނަ އާޔަތުގެ ގޮތުގައި ޢަދަދު ޖަހައިފަ ވާ ބިސްމިއެވެ. މިހެން ވުމުން ޤުރުއާނުގައިވާ ސޫރަތް ތަކުގެ ޢަދަދާއި ބިސްމީގެ ޢަދަދު ދިމާވުމަށްޓަކައި 114 ހަމަވެއެވެ. އެއީ 19 ގުނަކުރަން 6އެވެ. (114=6×19)

ޤުރުއާނުން އެންމެފަހުން ބާވައި ލެއްވުނު ސޫރަތް ކަމުގައިވާ 110 ވަނައަށް އޮންނަ ”އައްނަޞްރު” ސޫރަތުގައި ހިމެނެނީ 19 ލަފްޒެވެ. މިސޫރަތުގެ ފުރަތަމަ އާޔަތުގައި ހިމެނެނީ 19 އަކުރެވެ.

ޤުރުއާނުގައި ރަމްޒު އަކުރުން ފެށިފައިވާ ފުރަތަމަ ސޫރަތް ކަމުގައިވާ 2 ވަނައަށް އޮންނަ ”އަލްބަޤަރާ” އާއި އެންމެ ފަހަތުން ރަމްޒު އަކުރުން ފެށިފައިވާ ސޫރަތް ކަމުގައިވާ 68 ވަނައަށް އޮންނަ ”އަލްޤަލަމް” އާއި ދެމެދު ރަމްޒު އަކުރުން ފެށިފައިނުވާ 38 ސޫރަތް ވެއެވެ. އެއީ 19 ގުނަކުރަން 2 އެވެ. (38=2×19)

ނަމާދު ފަރުޟު ކުރައްވައިފައިވަނީ ދުވާލަކު ފަސްފަހަރު އަދާކުރުމަށެވެ. އެއީ ފަތިހާއި، މެންދުރާއި، ޢަޞުރާއި، މަޢުރިބާއި، ޢިޝާ އެވެ. މިނަމާދުތަކުގެ ރަކުޢަތްތައް ތަރުތީބުވެގެން ވަނީ 24434 ގެ ގޮތުގައެވެ. މިއީ ވެސް 19 ގެ ގުނަ އަދަދެކެވެ. (24434=1286×19)

އަދި ފަރުޟު ވެގެންވަނީ ކޮންމެދުވަހަކު އަދާކުރުމަށްވާ5 ނަމާދާއި ހަފަތާޔަކު އެއްފަހަރު ފިރިހެނުންގެ މައްޗަށް ވާޖިބުވެގެންވާ ހުކުރުނަމާދެވެ. ހުކުރުނަމާދުގެ ރަކްޢަތުގެ ޢަދަދަކީ 2 އެވެ. ވީމާ ފަސްނަމާދުގެ ރަކްޢަތުގެ ޢަދަދާއި ހުކުރުނަމާދުގެ ރަކްޢަތުގެ ޢަދަދު އެއްކޮށްފިނަމަ ޖުމްލައަކީ 19 އެވެ. (19=2+4+3+4+4+2)

މިބަޔާން ކުރެވުނު މިންވަރަކީ ޤުރުއާނުގެ މުޢުޖިޒާތްތައް ހާމަކޮށް ދިނުމަށްޓަކައި އެއްގޮތަކަށް ވެސް ފުދޭ މިންވަރެއްނޫންކަމަށް ޤަބޫލްކުރަމެވެ. އެކަމަކު މިބަޔާންކޮށްދެވުނު މިންވަރަކީވެސް ޤުރުއާނުގެ ޞާއްޙަކަން، ތަފާސް ހިސާބުގެ ޒަރީޢާއިން ސާބިތުކޮށްދީ، ޤުރުއާނަކީ އެއްވެސް އިންސާނެއްގެ އުފެއްދުމެއް ނޫންކަން ހާމަކޮށްދިނުމަށް ފުދޭވަރަށް ވުރެ ބޮޑު މިންވަރެއް ކަމުގައި ވުމުގެ އިތުރުން، އަދި އެކަން ހިނގާފައިވަނީ އެންމެ 22 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކަމަށް ވިޔަސް، ޤުރުއާނަކީ ﷲގެ ކަލާމްފުޅުކަން ސާބިތުކޮށް ދިނުމަށްޓަކައި މިއަށްވުރެ މާގިނަ ތަފާތު ހެކިތައް ފެންނާން އެބަހުއްޓެވެ.

އެހެނިހެން ބައެއް ޙަޤީގަތްތައް

ބިސްމީގައި ހިމެނެނީ 4 ލަފްޒުކަން އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިފީމެވެ. ކޮންމެ ލަފްޒެއްވެސް އައިސްފައިވާ އަދަދުތަކާއި އަދި އެއީ 19 ގެ ގުނަ އަދަދު ތަކެއްކަމެވެ.  އެއީ (1×19، 142×19، 3×6، 19×19)

ވީމާ މިލަފްޒުތައް އައިސްފައިވާ އަދަދުތައް އެއްކުރުމުން ނިކުންނަ ނަތީޖާ އަކީ 152 އެވެ.(152=1+142+3+6)

152 އެއީ 19 ގުނަކުރަން 8 އެވެ. (152=8×19) މި ދެޢަދަދު، އާދެ، 19 އާއި 8 ގައި ވަރަށް ބޮޑު ގުޅުމެއް ވެއެވެ. ޕްރައިމް ނަމްބަރ ތިއަރީގައި 8 އެއީ 19 ގެ އިންޑެކްސް އެވެ. އަނެއް މުހިއްމުކަމަކީ ޤުރުއާނުގައި ތަފްޞީލް ނުދީ ބަޔާންވެފައިވާ ހަމައެކަނި އަދަދަކީ މިދެނަމްބަރު ކަމެވެ. 19 މިއަދަދު އައިސްފައިވަނީ 74 ވަނަ ސޫރަތުގެ 30 ވަނަ އާޔަތުގައެވެ. 8 އައިސްފައިވަނީ 69 ވަނަ ސޫރަތުގެ 17 ވަނަ އާޔަތުގައެވެ. ވީމާ ސޫރަތުގެ ނަމްބަރާއި އާޔަތުގެ ނަމްބަރު އެއްކުރުމުން އަންނަނީ 190 އެވެ. (190=17+69+30+74) އަދި 190 އެއީ 19 ގުނަކުރަން 10 އެވެ.

ޤުރުއާނުގައި ރަމްޒު އަކުރުން ފެށޭ 29 ސޫރަތް ވާކަމާއި، އެ ސޫރަތްތަކުގައިވާ ރަމްޒު އަކުރުތައް ހިމެނިގެންވާ އަކުރުތައް މުޅި ސޫރަތުގައި އެކުލެވިގެންވާ އަދަދާ އެއްކުރުމުން އަންނަ ޖުމްލަ އެއީ 19 އިން ގެއްލި ހުސްވާ ޢަދަދުތަކެއްކަން ކުރީގައި އަޅުގަނޑު ބަޔާންކޮށްދީފީމެވެ. މިއީ ޙަޤީޤަތް ނަމަވެސް، މިއަށް އިތުރު ތަފްޞީލްތަކެއް ބޭނުންވެއެވެ. ޤުރުއާނުގައި 7 ސޫރަތުގެ ބްލޮކެއް، 40 އިން 46 ވަނަ ސޫރަތުގެ ނިޔަލަށް ވެއެވެ. މިއީ އެކުގައި ބާވައިލައްވަވާފައިވާ ސޫރަތްތަކެކެވެ. އަދި މިއިން ކޮންމެ ސޫރަތެއްވެސް ފެށިފައިވަނީ، “ޙާ” އާއި “މީމް” މި ރަމްޒީ އަކުރުތަކުންނެވެ. މިއީ އެއް ބްލޮކެއް ކަމަށް ބަލައިގެން، މިގްރޫޕްގެ ރަމްޒު އަކުރުތައް މި ސޫރަތްތަކުގައި ހިމެނިފައިވާ އަދަދު އެއްކުރުމުން އަންނަ ޖުމްލައަކީ ވެސް 19 އިން ގެއްލި ހުސްވާ އަދަދެކެވެ. އެކަމަކު 42 ވަނައަށް އޮންނަ ”އައްޝޫރާ” ސޫރަތުގައި ފަސް ރަމްޒީ އަކުރުވެއެވެ. އެއީ “ޙާ” އާއި “މީމް” ގެ އިތުރުން “ޢައިން” އާއި “ސީން” އާއި “ޤާފު” އެވެ. ނަމަވެސް “ޙާ” އާއި “މީމް” ހިމެނިފައިވަނީ ފުރަތަމަ އާޔަތުގެ ގޮތުގައެވެ. އަދި “ޢައިން” އާއި “ސީން” އާއި “ޤާފު” ހިމެނިފައިވަނީ ދެވަނަ އާޔަތުގެ ގޮތުގައެވެ. މިކަމުން މިދޭހަކޮށްދެނީ “ޙާ” އާއި “މީމް” ވަނީ މިގްރޫޕްގައި ހިމެނޭ އެހެން އަކުރުތަކާ އެއްކުރެވި އުފެދޭ ޖުމްލަ 19 ގެ ގެއްލޭ އަދަދަކަށް ވުމަށްޓަކައި އަނެއް ދެއަކުރުން ވަކިކުރެވިފައި ކަމެވެ. މާތް ﷲ ވަކިކުރައްވައިފަ ވަނީ އެވެ. އަދި ހަމައެފަދައިން 42 ވަނަސޫރަތުގައިވާ ހުރިހާ “ޢައިން” އާއި “ސީން” އާއި “ޤާފު” ތައް އެއްކުރުމުން އަންނަ ޖުމްލައަކީވެސް 19 ގެ ގުނަ އަދަދެކެވެ.

“ޞާދު” ގެ ރަމްޒު އަކުރުންފެށިފައިވަނީ 3 ސޫރަތެވެ. އެއީ 7 ވަނަ ސޫރަތާއި 19 ވަނަ ސޫރަތާއި 38 ވަނަ ސޫރަތެވެ. މިތާ ވަކި ސޫރަތްތަކުގައިވާ “ޞާދު” ތައް އެއްކުރުމުން 19 ގެ ގުނަ އަދަދެއް ނާންނަ ކަމުގައިވިޔަސް މުޅި 3 ސޫރަތުގައި ވާ “ޞާދު” ގެ ޖުމްލަޔާ އެއަކުރުތައް ތަރުތީބު ކުރެވިފައިވާ ވަނަތައް އެއްކުރުމުން ނިކުންނަނީ 19 ގެ ގުނަ ޖުމްލަ އަދަދެކެވެ.

ފުރަތަމަ ސޫރަތް ކަމުގައިވާ އަލްފާތިޙާއަށް އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިފިނަމަ ތިރީގައިމިވާ ހަޤީޤަތްތައް ފެނެއެވެ. އެސޫރަތް ތަރުތީބުކުރެވިފައިވަނީ 1 ވަނައަށެވެ. އާޔަތްތަކުގެ ޢަދަދަކީ 7 އެވެ. ލަފްޒުތަކުގެ ޢަދަދަކީ 29 އެވެ. އަކުރުތަކުގެ ޢަދަދަކީ 139 އެވެ. ފުރަތަމަ ތިން އަކުރު އެއްކޮށް ތަރުތީބު ކުރުމުން އަންނަނީ 1729 އެވެ. މިއަދަދަކީ 19 ގުނަކުރަން 91 އެވެ. އަދި ހަމަ މިޢަދަދުތައް އެއްކޮށްލައިފިނަމަ ނިކުންނަ ޖަވާބަކީވެސް 19 އެވެ.(19=9+2+7+1)

9 ވަނައަށްވާ ”އައްތައުބާ” ސޫރަތް އެއީ ހަމައެކަނި ބިސްމިން ފެށިފައިނުވާ ސޫރަތް ކަމާއި، އެ ސޫރަތުން މަދުވާ ބިސްމި ވަނީ 27 ވަނައިގަވާ ”އައްނަމްލް” ސޫރަތުގެ 30 ވަނަ އާޔަތުގައި ކަމަށް ކުރީގައި ބަޔާންކޮށްފީމެވެ. އަޅުގަނޑުމެން، 9 ވަނަ ސޫރަތުން ފެށިގެން 27 ވަނަ ސޫރަތާ ހަމަޔަށް، ސޫރަތްތައް ތަރުތީބު ކުރެވިފައިވާ އަދަދުތައް އެއްކޮށްފިނަމަ ޖުމްލައަކަށްވާނީ 342 އެވެ. އެއީ 19 ގުނަކުރަން 18 އެވެ.

(26+27+…+9+10+11+12=342) އެކަމަކު އެންމެ ޙައިރާންކުރުވަނިވި ކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެން 27 ވަނަ ސޫރަތުގެ ފުރަތަމަ ލަފްޒުން ފެށިގެން ބަރާބަރު 342 އާ ހަމައަށް ގުނައިފިނަމަ، ބަރާބަރު 342 ވަނައަށް ދިމާވަނީ އެއްކަލަ މަދުވާ ބިސްމި ކަމަށްވާކަމެވެ. މިއީ އިއްތިފާޤަކަށް ނުވާނެއެވެ. އެއީ ހިސާބުގައި 30 އަކީ 19 ވަނައަށް އެއަކުރެއް ހަމައަށް އެއްކޮށް ގެއްލޭ ޢަދަދެވެ.

ކުރީގައިވެސް ދެންނެވިފަދައިން މާތް ﷲ ގެ އިސްމުފުޅު ޤުރުއާނުގައި އައިސްފައިވަނީ 2698 ފަހަރެވެ. އެއީ 19 ގުނަކުރަން 142 ފަހަރެވެ. މާތް ﷲގެ އިސްމުފުޅު އައިސްފައިވާ ހުރިހާ އާޔަތެއްގެ ނަމްބަރު އެއްކުރުމުން ނިކުންނަ އަދަދަކީ 118123 އެވެ. އެއީ ނަވާރަ ގުނަކުރަން 6217 އެވެ.

ޤުރުއާނުގައި އެކިފަހަރުމަތިން ހިސާބުއަކުރުގެ ތަފާތު 30 ޢަދަދެއް ނަންގަނެވިފައިވެއެވެ. އެއީ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 16، 20، 30، 40، 50، 60، 70،  80، 99، 100،  200، 300، 1000، 2000،  3000،  5000، 50000، އަދި 100000 އެވެ. މިޢަދަދު ތަކުގެ ޖުމްލަ އަދަދަކީ 162146 އެވެ. މިއީ 19 ގުނަކުރަން 8534 އެވެ.

އަދިވެސް މިފަދަ އެތައް ގޮތަކަށް ހިސާބުހެދުމުން 19 ގެ ގުނަ އަދަދު، އޭގެ ޖުމްލަ އަދަދުގެ ގޮތުގައި އަންނަ އެތައް ތަނެއްވެއެވެ. ވީމާ މިފަދަ މަޟްމޫނެއްގައި ހުރިހާ ތަފްސީލުތައް ގެނައުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމަކަށް ނުވާތީ މިހިސާބުން މިމަޒުމޫނު ކުރުކޮށްލަމެވެ.

 

(ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު (1

  1. الله أكبر
    މި މަޟްމޫނުން ކުރިން ވަރަށް ބޭނުންތެރި މަޢުލޫމާތުތަކެއް ލިބިއްޖެ!
    ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ!

     

ޚިޔާލު ފާޅުކުރެއްވުމަށް

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*