Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

| 1 Jul 2017 | ކޮލަމް | (1) ޚިޔާލު

މޭޔަރު ސޯބެގެ މަރުކަޒުކުރުމުގެ ބާބު 1

މޭޔަރު ސޯބެގެ މަރުކަޒުކުރުމުގެ ބާބު 1

އެންމެފަހުން ބޭއްވުނު ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތްގޮނޑިވެސް ކާމިޔާބުކުރީ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުންނެވެ. މުޅި އަތޮޅުގައިވެސް އޮތީ އެމްޑީޕީގެ ރޫހެވެ. ރައްޔިތުންނަށް ކަމުދިޔައީ އެމްޑީޕީގެ ޝިއާރުތަކާއި ގޮވުންތަކެވެ. މީގެ މާނަޔަކީ...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 30 May 2017 | ކޮލަމް | (0) ޚިޔާލު

ފިތުނައިގެ ދޮރާއްޓަކީ މިއީއެވެ.

ފިތުނައިގެ ދޮރާއްޓަކީ މިއީއެވެ.

މީދޫގައި ހުންނަ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ދެކުނު ފަރާތުން ހުޅުދޫ މީހުން ވަދެނުކުމެ ހެދުމަށް ޚާއްސަ ދޮރާއްޓެއް ގާއިމުކުރެވިފައިވާކަން އެނގޭހެއްޔެވެ؟ ނޭގެންޏާ ދަންނާށެވެ. ސިއްހީ މަރުކަޒާއި އަތޮޅުމަދަރުސާއާ ދޭތެރޭގައި އޮންނަ މަގަށްވާ ގޮތަށް އާ ދޮރާއްޓެއް ވަނީ ކަނޑައިފައެވެ....

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 28 May 2017 | ކޮލަމް | (0) ޚިޔާލު

ހުޅުމީދޫ ފަތާ ޓްރެކޭތޯއެވެ. އަންނަނީ ހިންޏެވެ.

ހުޅުމީދޫ ފަތާ ޓްރެކޭތޯއެވެ. އަންނަނީ ހިންޏެވެ.

ސިޓީ ކައުންސިލުން ޚަރަދުކޮށްގެން އައްޑޫގެ އެކިރަށްރަށުގައި ފަތާ ޓްރެކް އަޅަން ހިންގި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހުޅުމީދޫގައި ޓްރެކް އަޅައި މިހާރު ބޭނުން ކުރަން ފަށައިފިކަމުގެ ވާހަކަ ނޫސްތަކުން މަވެސް ކިޔައިފީމެވެ. މި ޚަބަރު ކިޔައިފައި ކުޑައިކޮށް މޭނުބައިވާ ކަހަލަ ގޮތެއް...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 24 May 2017 | ކޮލަމް | (0) ޚިޔާލު

ހުޅުމީދޫ ސަޓަންޏާއި ޑާރލިންގ ރޯޑް

ހުޅުމީދޫ ސަޓަންޏާއި ޑާރލިންގ ރޯޑް

ހުޅުދޫ ޓަކިޔާމިސްކިތާއި ކުރީގެ ހުކުރުމިސްކިތާއި ދޭތެރޭ ރަށުގެ ހުރަހަށްވާގޮތަށް މަގެއް އޮވެއެވެ. ހުޅުމީދޫގެ މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީކޮށް ގާއަތުރައި ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަކޮށްދިނުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން މިހާރު މިމަގަކީ ތަރައްގީ ކުރެވިފައިވާ މަގެކެވެ....

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 23 May 2017 | ކޮލަމް | (0) ޚިޔާލު

މީދޫގެ ގަޓުހުރި ފަނޑިޔާރުންނާއި ގަޓުނެތް ފަނޑިޔާރުންގެ ވާހަކަ

މީދޫގެ ގަޓުހުރި ފަނޑިޔާރުންނާއި ގަޓުނެތް ފަނޑިޔާރުންގެ ވާހަކަ

ދިވެހި ތާރީޚު ލިޔާ މީހުން އައްޑޫ މީދޫ ފާހަގަ ކުރާނީ ކޮންގޮތަކަށްބާވައެވެ. ގަޓުހުރި ފަނޑިޔާރުންގެ ރަށުގެގޮތުގައި ބާވައެވެ. ނުވަތަ ނުކެރޭ ފިނޑި މީހުންގެ ރަށުގެ ގޮތުގައި ބާވައެވެ. މިހާތަނަށް މީދޫގެ ދިހަވަރަކަށް ބޭފުޅުން ރާއްޖޭގެ އުއްތަމަފަނޑިޔާރުކަން...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 22 May 2017 | ކޮލަމް | (0) ޚިޔާލު

ވެރިންނަށް ޚުޝާމަދުކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ގާނޫނެއް ފާސްކުރަންވެއްޖެއެވެ.

ވެރިންނަށް ޚުޝާމަދުކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ގާނޫނެއް ފާސްކުރަންވެއްޖެއެވެ.

ޑިމޮކްރަސީ އަށަގެންފައިވާ ގައުމުތަކާއި ޑިމޮކްރަސީ ފައްކާނުވާ ގައުމުތަކުން ފެންނަ އެންމެ ބޮޑު ތަފާތަކީ ވެރިންނަށް ޚުޝާމަދުކުރުމުގެ ސިފައެވެ. ޑިމޮކްރަސީ ފައްކާވެފައިވާ ގައުމެއްގައި ވެރިންނަށް ހައްގު ނޫން ތައުރީފުކުރާ އަޑެއް ނީވޭނެއެވެ. ވެރިންނަށް ޚުޝާމަދުކުރުމަކީ...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 21 May 2017 | ކޮލަމް | (0) ޚިޔާލު

ޕީޕީއެމަށް މީދޫ ރައްޔިތުން ނޫނެކޭ ބުނި ސަބަބު

ޕީޕީއެމަށް މީދޫ ރައްޔިތުން ނޫނެކޭ ބުނި ސަބަބު

އެންމެފަހުން ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ޕީޕީއެމަށް އައްޑޫން ލިބުނު ވޯޓު ނުވަތަ ނުލިބުނު ވޯޓުގެ މައްސަލާގައި ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލީސް މެންބަރު މުހައްމަދު ޝާހިދު ރާއްޖޭގެ ނޫސްތަކަށް ދީފައިވާ އިންޓަރވިޔު މަވެސް ބަލައިފީމެވެ. ވަރަށް މަޖަލެވެ. ޝާހިދު...

އިތުރު ތަފްޞީލް