Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

| 6 Oct 2012 | ދޭސީ ޚަބަރު | (0) ޚިޔާލު

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ބިލެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅުން

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ބިލެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅުން

“ބަޖެޓް” މިބަސް އުފެދިފައިވަނީ މުސްކުޅި ފްރެންޗްބަހެއް ކަމުގައިވާ “ބުގެޓް” މިބަހުންނެވެ. މީގެ މާނަޔަކީ “ކުޑައަތްދަބަސް” އެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިޒަމާނުގައި “ބަޖެޓް” މިބަސް ބޭނުންކުރެވެނީ އަންދާޒާކޮށް ރާވާލެވިފައިވާ، ޚަރަދާއި އާމްދަނީގެ...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 2 Oct 2012 | ދޭސީ ޚަބަރު | (0) ޚިޔާލު

ޑރ އަފްރާޝީމް އަލީގެ ހަނދާނުގައި

ޑރ އަފްރާޝީމް އަލީގެ ހަނދާނުގައި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޑރ އަފްރާޝީމް އަލީ ރޭގެ ދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގައި ވަރަށް އަނިޔާވެރިގޮތަކަށް ވަނީ އަވަހާރަކޮށްލާފައެވެ. އެމަރުހޫމަށް ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިއުމަތް މިންވަރު ކުރައްވާށިއެވެ. އަދި އެމަރުހޫމްގެ އާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 27 May 2010 | ދޭސީ ޚަބަރު | (0) ޚިޔާލު

މީދޫގައި ޖަލެއް އެޅުމާ ދެކޮޅަށް އެރަށު ރައްޔިތުން މަސައްކަތްފަށައިފި

މީދޫގައި ޖަލެއް އެޅުމާ ދެކޮޅަށް އެރަށު ރައްޔިތުން މަސައްކަތްފަށައިފި

މީދޫ އިރުމަތީ ފަރާތުގައި އޮތް ބިމުގައި ކުށްވެރިން ބައިތިއްބާ ޖަލެއް ޤާއިމު ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ޤަޞްދުކޮށް އެކަމުގެ ނިންމުންތައް ނިންމައިފި ކަމުގެ އަޑު އިވުމާއިގުޅިގެން، މީދޫގެ ރައްޔިތުން އެ ރަށުގައި ޖަލެއް އެޅުމާއިމެދު ނުރުހުން ފާޅުކޮށް ޕެޓިޝަނެއްގައި...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 20 Oct 2008 | ދޭސީ ޚަބަރު | (0) ޚިޔާލު

ހުޅުދޫމީދުއާ އައްޑުއަތޮޅުގެ ގުޅިފައިވާ އެހެން ރަށްތަކާ ގުޅުއްވާލައްވާނަން

ހުޅުދޫމީދުއާ އައްޑުއަތޮޅުގެ ގުޅިފައިވާ އެހެން ރަށްތަކާ ގުޅުއްވާލައްވާނަން

އައްޑު އަތޮޅު ހުޅުދޫ މީދުއާ ގުޅިފައިވާ އެހެން ރަށްތަކާ ގުޅުވާލައްވާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އައްޑު އަތޮޅު ހިތަދޫ މުޙިއްބުއްދީން ސްކޫލުގައި ރޭ ބޭއްވި...

އިތުރު ތަފްޞީލް