Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

| 15 Oct 2015 | މީދޫ އާސާރީ މިސްކިތްތައް | (9) ޚިޔާލު

މީދޫ މޫސާގެފަންނު މިސްކިތުގެ ވަނަވަރު

މީދޫ މޫސާގެފަންނު މިސްކިތުގެ ވަނަވަރު

މުސްކުޅި މޫސާގެ ފަންނު މިސްކިތް މޫސާގެ ފަންނު މިސްކިތަކީ މީދޫގެ ބޯދާ މިސްކިތްތަކުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނުނު ނަމަވެސް ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ މިސްކިތެކެވެ. ބޯދާ މިސްކިތްތަކުގެ ވަނަވަރު މީދޫގެ ތާރީޚާއި ބެހޭ އެކިއެކި ލިޔުން ތަކުން ފުދޭ މިންވަރަކަށް އެނގެން ހުރެއެވެ. އެހެން...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 25 Jul 2015 | މީދޫ އާސާރީ މިސްކިތްތައް | (3) ޚިޔާލު

އަތޮޅުވެރިޔާގެ އަމުރަށް މީދޫގެ މިސްކިތެއް ތަޅައިލުން

އަތޮޅުވެރިޔާގެ އަމުރަށް މީދޫގެ މިސްކިތެއް ތަޅައިލުން

މީދޫ މާމިސްކިތުގެ ކައިރީގައި ވަގުތުބަލާ ގަލެއް ބަހައްޓާފައި ހުރެއެވެ. ބައެއްމީހުން ހީކުރަނީ އެއީ ވަރަށް ދުވަސްވީ ވަރަށް އާސާރީ އެއްޗެއް ކަމުގައެވެ. އަދި އެއީ މިސްކިތުގެ ހައިބަތާއި ގަދަރާއި މީދޫގެ ފަންނުވެރިކަމާއި ގުޅިފައިވާ ރަމްޒެއް ކަމަށްވެސް ހީކުރެތެވެ....

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 30 Jun 2015 | މީދޫ އާސާރީ މިސްކިތްތައް | (0) ޚިޔާލު

އައްޑޫގައި ހުރި އެންމެ ދުވަސްވީ އެންމެ ތާރީޚީ މިސްކިތުގެ ވަނަވަރު

އައްޑޫގައި ހުރި އެންމެ ދުވަސްވީ އެންމެ ތާރީޚީ މިސްކިތުގެ ވަނަވަރު

ކުރީގެ މިސްކިތް އައްޑުއަތޮޅުގައި އިމާރާތް ކުރެވުނު އެންމެފުރަތަމަ މިސްކިތަކީ އަދި ދީން ކިޔަވައިދިން ފުރަތަމަ މަދަރުސާއަކީ މީދޫ މާމިސްކިތެވެ. އިސްލާމްދީން ގަބޫލް ކުރުމާއި ގުޅިގެން އަތޮޅުގެ މީހުންނަށް ދީނުގެ ހުކުމްތަކާއި ނަމާދު ކުރާނެގޮތް ދަސްކޮށްދޭން...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 26 May 2015 | މީދޫ އާސާރީ މިސްކިތްތައް | (4) ޚިޔާލު

ހަނޑޫ ފުކެއްގައި قل هوالله ލިޔުނު ކަލޭގެފާނުގެ މިސްކިތް

ހަނޑޫ ފުކެއްގައި قل هوالله ލިޔުނު ކަލޭގެފާނުގެ މިސްކިތް

އައްޑުއަތޮޅުގައި އެންމެ ގިނަ މިސްކިތް އިމާރާތް ކުރެވިފައިވާ ރަށަކީ މީދޫއެވެ. އެހާގިނަ މިސްކިތް މީދޫގައި ހުރުމުގެ މާނައަކީ ކޮންމެހެން އެންމެ ބަރާބަރަށް އެންމެ ގިނައިން ނަމާދުކުރާ މީހުން ތިބެނީ މީދޫގައި ކަމަށް ވުމެއް ނޫނެވެ. މިސްކިތް އިމާރާތް ކުރުމުގައި ތަފާތު...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 7 Aug 2012 | މީދޫ އާސާރީ މިސްކިތްތައް |

މީދޫ އަތަރާ މިސްކިތް

މީދޫ އަތަރާ މިސްކިތް

އަތަރާ މިސްކިތަކީ އައްޑޫ މީދޫ ކޯގަންނު އުތުރު ފަރާތުގައި ހުރި މިސްކިތެކެވެ. މި މިސްކިތުގެ ބިންގާ އަޅުއްވައިދެއްވައި މި މިސްކިތް އެންމެ ފުރަތަމަ ބިނާކުރެއްވީ ސ. މީދޫ ފަންނިޔަރު ދޮން ޢީސާކިލެގެފާނާއި މާވަޑިތަކުރުފާނާ ދެކަލުންނެވެ. މި މިސްކިތަކީ ދިގުމިނުގައި 11 ފޫޓު،...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 7 Aug 2012 | މީދޫ އާސާރީ މިސްކިތްތައް | (1) ޚިޔާލު

މީދޫ ލޮނޑިކެޑެ މިސްކިތް

މީދޫ ލޮނޑިކެޑެ މިސްކިތް

ލޮނޑިކެޑެ މިސްކިތް ނުވަތަ ރަންފުތު ފަނޑިޔާރު ކަލޭގެފާނު މިސްކިތަކީ މީދޫގެ އެންމެ ހުޅަނގު ފަރާތުގައި ހުންނަ މިސްކިތެކެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ  ލޮނޑިކެޑެ މިސްކިތް އިމާރަތް ކުރެވުނީ ހިރިގަލުންނެވެ. ކުރީގެ މިސްކިތުގައި ދެ ދާލާއި މިހުރާބުގެ ހުއްޓެވެ. ލޮނޑިކެޑެ މިސްކިތް...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 15 Feb 2011 | މީދޫ އާސާރީ މިސްކިތްތައް | (0) ޚިޔާލު

ފަނޑިޔާރު މިސްކިތް

ފަނޑިޔާރު މިސްކިތް

ފަނޑިޔާރު މިސްކިތް ބިނާކުރެއްވީ އަލްޤާޟީ މުޙައްމަދު ޝަމްސުއްދީން (އައްޑޫ ބޮޑުފަނޑިޔާރު ތަކުރުފާނު) އާއި އެތަކުރުފާނުގެ މީދޫ ބަނޑު ތިން ފިރިހެން ބޭފުޅުންނެވެ. މި މިސްކިތަކީ ދިގުމިނުގައި 10 ފޫޓު، ފުޅާމިނުގައި 9 ފޫޓު ހުންނަ މިސްކިތެކެވެ. ފަނޑިޔާރު މިސްކިތުގެ ހުޅަނގު...

އިތުރު ތަފްޞީލް