Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

| 9 ޖުލައި 2017 | ތިމާވެށި | (2) ޚިޔާލު

މީދޫ ގަނޑޮވަރިފަންނުގެ ވެށި

މީދޫ ގަނޑޮވަރިފަންނުގެ ވެށި

ނޯޓް : މިލިޔުމަކީ ރަށުގެ މާހައުލުގެ ޚާއްސަ ތަންތަނާއި އެތަންތާގައި ހިމެނޭ ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ ދިރުންތަކާ ބެހޭގޮތުން ލިޔެފައިވާ ލިޔުމަކަށްވާތީ އެފަދަ ޚާއްސަ ނަންތައް ރަށުމީހުން ކިޔައި އުޅޭ ގޮތަށް ބޭނުންކޮށްފައި ވާނެއެވެ. އެއީ އެބަސްތައް ރައްކާ ކުރުމާއިއެކު ރަށުގެ...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 19 ޖޫން 2017 | ތިމާވެށި | (0) ޚިޔާލު

ބޮޑުދޮންވެލިގަޑު

ބޮޑުދޮންވެލިގަޑު

ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާނުގެ އުތުރުކޮޅުން ފެށިގެން ހޭޅިފަށާއި ދޭތެރޭގައި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑެއްވަރުގެ ހުސްތަންކޮޅެއް އޮވެއެވެ. ގާތްގަޑަކަށް ފަންސާސްހާސް އަކަފޫޓުގެ މިތަންކޮޅަށް ކިޔައިއުޅެނީ ބޮޑުދޮންވެލިގަޑެވެ. މިތަންކޮޅުގައި ވިނައެއް ނުހުރެއެވެ. ހުންނަނީ މުޅިންވެސް...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 18 ޖޫން 2017 | ތިމާވެށި | (0) ޚިޔާލު

ރާފަޅާގެ ހަނދާނުގައި ބަހެއް ދޮޅުބަހެއް……

ރާފަޅާގެ ހަނދާނުގައި ބަހެއް ދޮޅުބަހެއް……

ރާފަޅާއަކީ ހަތްދިހައިގެ އަހަރުތަކާއި އަށްޑިހައިގެ އަހަރުތަކުގައި މީދޫގައި ބޮޑެތިވި ދެޖިންސުގެ ޒުވާނުންގެ އިޝްގުގެ މަންޒިލެވެ. އެމީހުންގެ ހަނދާނާއި ގުޅިފައިވާ މޮނިއުމެންޓެވެ. ޅައިރާއި ޒުވާން ދައުރުގެ ފޮނި އެތަކެއް ހަނދާންތަކުގެ ހާއްޔަކީ ރާފަޅާދޮށެވެ. ޚާއްސަކޮށް...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 28 ޖޫން 2015 | ތިމާވެށި | (0) ޚިޔާލު

މީދޫ ދޮންފޫޅުވައް ދަނޑާއި ކަށަވަކީގެ ހަގީގަތް

މީދޫ ދޮންފޫޅުވައް ދަނޑާއި ކަށަވަކީގެ ހަގީގަތް

ކަށަވަކި ނުވަތަ އައްޑޫ ނަމުންނަމަ ދޮންފޫޅުވައް ގަހަކީ ވަލުތެރޭގައި ތިރިކޮށް ހެދޭ ގަހެކެވެ. މިގަސް އެންމެ ރަނގަޅަށް ހެދެނީ ތެތްފިނި ބިމުގައެވެ. އާއްމު ގޮތެއްގައި ހަތަރުފޫޓާއި ހަފޫޓާއި ދެމެދު އުސް މިނަކަށް ހެދެއެވެ. މިގަހަށް ކިޔާ އިނގިރޭސި ނަމަކީ ޝޯބަޓަން ނުވަތަ...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 14 ޖޫން 2015 | ތިމާވެށި | (0) ޚިޔާލު

އައްޑޫ ކަޅުބިލަ މަހުގެ ޚަޒާނާ –  އަައްޑޫ މަސްތިލަ

އައްޑޫ ކަޅުބިލަ މަހުގެ ޚަޒާނާ – އަައްޑޫ މަސްތިލަ

އައްޑޫ އަތޮޅު ގަމުގެ ފުރަގަހުގައި އޮންނަ މަސްތިލައެއްގެ ވާހަކަ އަޑު އެހިންހެއްޔެވެ. މަސްތިލައެކޭ މިބުނީ ކަޅުބިލަ މަސް އާލާވާ ޚާއްސަ ތިލައެކެވެ. މިމަސްތިލަ ފެނިފައިވަނީ ނަވާރަ ސަތޭކަ ނުވަދިހައިގެ ކުރީ ކޮޅުގައެވެ. އެދުވަސްވަރު އެމަސް ތިލައިގެ ވާހަކަ އަކީ މުޅި...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 10 ޖޫން 2015 | ތިމާވެށި | (1) ޚިޔާލު

ވޭރާނޑުގެ ހަގީގަތް

ވޭރާނޑުގެ ހަގީގަތް

މީދޫ ވޭރާނޑު ނުވަތަ ވޭރާނޑި އަތިރި އޭ ކިޔާ މަޝްހޫރު ސަރަހައްދެއް އޮވެއެވެ. އެއީ މީދޫގެ އިރު އުތުރު ފަރާތް ނުވަތަ ފުއްޓަރު ފަރާތުގެ އަތިރި މަތީގެ ވަކި ސަރަހައްދެކެވެ. ވޭރާނޑު މި ނަމަކީ މީދޫގެ ގިނަ ބައެއްގެ މެދުގައި މަގްބޫލު ރީތި ނަމެކެވެ. އެގޮތުން ކުލަބު...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 10 ފެބްރުއަރީ 2013 | ތިމާވެށި | (1) ޚިޔާލު

މީދޫގެ ކުޅި ހިމާޔަތްކުރުމަށް ކުރިއަށް ހަކުޅި ކުޅެން މަޖުބޫރު އެބަވޭ

މީދޫގެ ކުޅި ހިމާޔަތްކުރުމަށް ކުރިއަށް ހަކުޅި ކުޅެން މަޖުބޫރު އެބަވޭ

އައްޑު އަތޮޅުގެ އިރުމަތީ ދުނީގައިވާ މީދޫ އަކީ ރަށް ގިރުމުގެ މައްސަލަ ވަރަށް ބޮޑަށް ދިމާވެފައިވާ ރަށެކެވެ. މިރަށަކީ ބޮޑު ކަނޑެއްގެ އައްސޭރިފަށުގައި ވަކިން އޮންނަ ރަށެކެވެ. ކަނޑުން ނަގާ ބިޔަ ރާޅުތަކުގެ ސަބަބުން ރަށުގެ ހޭޅިފަށް ނެތިގެން ދަނީ ވަރަށް ހަލުވިކޮށެވެ. މީދޫގެ...

އިތުރު ތަފްޞީލް