Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

| 19 Nov 2017 | ތިމާވެށި | (3) ޚިޔާލު

އައްޑޫ މީދޫ ފަޅުތެރޭގައިވާ ރަށްފަތީގެ އެހާރާއި މިހާރު

އައްޑޫ މީދޫ ފަޅުތެރޭގައިވާ ރަށްފަތީގެ އެހާރާއި މިހާރު

ފަށައިގަތުން މީދޫ މައިފަޅު ތެރޭގައި ތަންކޮޅެއްކުރީން ހުރި ބައެއް ފަޅުރަށްރަށް ނެތިގެން ފުހެވިގެން ގޮސްފައިވާކަން އެގޭހެއްޔެވެ. އެއްރަށް އަނެއްރަށާއި ގުޅި ޖިއޮގްރަފީއަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައިވާކަން އެގޭހެއްޔެވެ. ނެތިގެންގޮސްފައިވާ ރަށްރަށް ހުރި...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 31 Oct 2017 | ތިމާވެށި | (0) ޚިޔާލު

މީދޫ މަތިކިޅިއާއި ޗަސްބިމުގެ ވަނަވަރު 2

މީދޫ މަތިކިޅިއާއި ޗަސްބިމުގެ ވަނަވަރު 2

ހަނދާން ނައްތާލައި އިހުމާލުކުރެވިފައިވާ ކުޅިއެއް މީގެ ތިން އަހަރެއްހައި ދުވަސް ކުރީން ރާއްޖޭގެ ޗަސްބިންތަކާއި ކުޅިތައް ހިމާޔަތްކޮށް އެތަންތަނުން އިގްތިސާދީ މަންފާ ހޯދުމުގެ ގައުމީ ސިޔާސަތެއް އެކަށައަޅައި މަޝްރޫއުތަކެއް ހިންގާން ފެށުނެވެ. ފުރަތަމަ މަޝްރޫއު ފެށީ...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 29 Oct 2017 | ތިމާވެށި | (1) ޚިޔާލު

މީދޫ މަތިކިޅިއާއި ޗަސްބިމުގެ ވަނަވަރު 1

މީދޫ މަތިކިޅިއާއި ޗަސްބިމުގެ ވަނަވަރު 1

ތައާރަފް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިންބޮޑު ބައެއްރަށްރަށުގެ ބޮޑުބަޔަކީ ކުޅިތަކާއި ޗަސްބިން ނުވަތަ ވެޓްލޭންޑެވެ. މިގޮތުން އައްޑޫ މީދޫ ބިމުގެ ގާތްގަޑަކަށް ތިރީސް އިންސައްތަޔަކީވެސް ކުޅިއާއި ޗަސްބިމެވެ. މިއީ ރަށުގެ ނިސްބަތުން ވަރަށް ބޮޑު ސަރަހައްދެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 9 Jul 2017 | ތިމާވެށި | (2) ޚިޔާލު

މީދޫ ގަނޑޮވަރިފަންނުގެ ވެށި

މީދޫ ގަނޑޮވަރިފަންނުގެ ވެށި

ނޯޓް : މިލިޔުމަކީ ރަށުގެ މާހައުލުގެ ޚާއްސަ ތަންތަނާއި އެތަންތާގައި ހިމެނޭ ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ ދިރުންތަކާ ބެހޭގޮތުން ލިޔެފައިވާ ލިޔުމަކަށްވާތީ އެފަދަ ޚާއްސަ ނަންތައް ރަށުމީހުން ކިޔައި އުޅޭ ގޮތަށް ބޭނުންކޮށްފައި ވާނެއެވެ. އެއީ އެބަސްތައް ރައްކާ ކުރުމާއިއެކު ރަށުގެ...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 19 Jun 2017 | ތިމާވެށި | (0) ޚިޔާލު

ބޮޑުދޮންވެލިގަޑު

ބޮޑުދޮންވެލިގަޑު

ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާނުގެ އުތުރުކޮޅުން ފެށިގެން ހޭޅިފަށާއި ދޭތެރޭގައި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑެއްވަރުގެ ހުސްތަންކޮޅެއް އޮވެއެވެ. ގާތްގަޑަކަށް ފަންސާސްހާސް އަކަފޫޓުގެ މިތަންކޮޅަށް ކިޔައިއުޅެނީ ބޮޑުދޮންވެލިގަޑެވެ. މިތަންކޮޅުގައި ވިނައެއް ނުހުރެއެވެ. ހުންނަނީ މުޅިންވެސް...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 18 Jun 2017 | ތިމާވެށި | (0) ޚިޔާލު

ރާފަޅާގެ ހަނދާނުގައި ބަހެއް ދޮޅުބަހެއް……

ރާފަޅާގެ ހަނދާނުގައި ބަހެއް ދޮޅުބަހެއް……

ރާފަޅާއަކީ ހަތްދިހައިގެ އަހަރުތަކާއި އަށްޑިހައިގެ އަހަރުތަކުގައި މީދޫގައި ބޮޑެތިވި ދެޖިންސުގެ ޒުވާނުންގެ އިޝްގުގެ މަންޒިލެވެ. އެމީހުންގެ ހަނދާނާއި ގުޅިފައިވާ މޮނިއުމެންޓެވެ. ޅައިރާއި ޒުވާން ދައުރުގެ ފޮނި އެތަކެއް ހަނދާންތަކުގެ ހާއްޔަކީ ރާފަޅާދޮށެވެ. ޚާއްސަކޮށް...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 28 Jun 2015 | ތިމާވެށި | (0) ޚިޔާލު

މީދޫ ދޮންފޫޅުވައް ދަނޑާއި ކަށަވަކީގެ ހަގީގަތް

މީދޫ ދޮންފޫޅުވައް ދަނޑާއި ކަށަވަކީގެ ހަގީގަތް

ކަށަވަކި ނުވަތަ އައްޑޫ ނަމުންނަމަ ދޮންފޫޅުވައް ގަހަކީ ވަލުތެރޭގައި ތިރިކޮށް ހެދޭ ގަހެކެވެ. މިގަސް އެންމެ ރަނގަޅަށް ހެދެނީ ތެތްފިނި ބިމުގައެވެ. އާއްމު ގޮތެއްގައި ހަތަރުފޫޓާއި ހަފޫޓާއި ދެމެދު އުސް މިނަކަށް ހެދެއެވެ. މިގަހަށް ކިޔާ އިނގިރޭސި ނަމަކީ ޝޯބަޓަން ނުވަތަ...

އިތުރު ތަފްޞީލް