Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

| 23 Oct 2017 | ތާރީޚް | (1) ޚިޔާލު

އާރޭފެ ހުސައިނުގެ ޖަގަޑާގައި ކުށްވެރިވި މީހުން މިނިކާރާއްޖޭގައި 12

އާރޭފެ ހުސައިނުގެ ޖަގަޑާގައި ކުށްވެރިވި މީހުން މިނިކާރާއްޖޭގައި 12

ހިތަދޫއަށް ދެވޭތޯ މަސައްކަތްފެށުން ބާޑީގޭގައި ނިދައިފައި އެގެއިން ކައިގެން މާލެތެރޭގައި ހިނގާން ހުރިހުރުމުގައި ރަށަށް ފޮނުވާން ސިޓީއެއް ލިޔެފީމެވެ. ލިޔުނީ ކޮއްކޮ އަބްދުﷲ ސާދިގަށެވެ. އެސިޓީގައި ލިޔުނީމެވެ. މިހާރު މިހިރީ މާލޭގައެވެ. ހުންނަނީ ބާޑީގޭގައެވެ. ދަންނަ...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 23 Oct 2017 | ތާރީޚް | (0) ޚިޔާލު

އާރޭފެ ހުސައިނުގެ ޖަގަޑާގައި ކުށްވެރިވި މީހުން މިނިކާރާއްޖޭގައި 11

އާރޭފެ ހުސައިނުގެ ޖަގަޑާގައި ކުށްވެރިވި މީހުން މިނިކާރާއްޖޭގައި 11

ރާއްޖެއަށް ދެވޭތޯ މަސައްކަތްފެށުން ވަރަށް ކަންފަސޭހަކޮށް ހިތްފަސޭހަކޮށް ޕޯޓްބްލެއަރގައި އަހަރެމެން އުޅޭތާ ހަތަރުމަސް ފާއިތުވެގެން ދިޔައިރުވެސް އަހަރެމެން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފޮނުވާން އުޅޭކަމުގެ ހިލަމެއް ނުވެއެވެ. އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މީހެއްގެ ކޮއްތަށް...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 22 Oct 2017 | ތާރީޚް | (0) ޚިޔާލު

އާރޭފެ ހުސައިނުގެ ޖަގަޑާގައި ކުށްވެރިވި މީހުން މިނިކާރާއްޖޭގައި 10

އާރޭފެ ހުސައިނުގެ ޖަގަޑާގައި ކުށްވެރިވި މީހުން މިނިކާރާއްޖޭގައި 10

މިނިކާރާއްޖެއާއި އެތާގެ މީހުން އަހަރެމެން ފޭބި ގަދަމްތަލާއަކީ ރަށެއްނޫނެވެ. މިއީ މެދުއަންޒަމާނޭ ކިޔުނު ޖަޒީރާގެ ހުޅަނގުދެކުނު ބިތުގައި އޮންނަ ކުޑަ އަވަށެކެވެ. މިއަވަށުން ފެންނަނީ ހައްތާވެސް އަހަރެމެން ފާޑަށްތިބޭ މީހުންނެވެ. ފަހަރުގައި މިއީ ބަންގާޅުން އައިސް...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 22 Oct 2017 | ތާރީޚް | (0) ޚިޔާލު

އާރޭފެ ހުސައިނުގެ ޖަގަޑާގައި ކުށްވެރިވި މީހުން މިނިކާރާއްޖޭގައި 9

އާރޭފެ ހުސައިނުގެ ޖަގަޑާގައި ކުށްވެރިވި މީހުން މިނިކާރާއްޖޭގައި 9

ބުގެ އަލިދީދީ މަރުވުން ރަތަފަންދޫ ދޯންޏާ ދިމާވިއިރުވެސް ފެނަށް ބަލިވެފައި ތިބި މީހުން ބޯޓުތެރޭގައި ވަރަށް ގިނައެވެ. އޭގެތެރެއިންވެސް އެންމެ ހާލުދެރަކޮށް އޮތީ ހިތަދޫ ބުގެ އަލިދީދީއެވެ. މީނާގެ ހާލުދެކި އެހީވާން އެންމެގިނައިން ކައިރީގައި ހުންނަނީ އަހަރެންނެވެ....

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 21 Oct 2017 | ތާރީޚް | (0) ޚިޔާލު

އާރޭފެ ހުސައިނުގެ ޖަގަޑާގައި ކުށްވެރިވި މީހުން މިނިކާރާއްޖޭގައި 8

އާރޭފެ ހުސައިނުގެ ޖަގަޑާގައި ކުށްވެރިވި މީހުން މިނިކާރާއްޖޭގައި 8

މާލިމީގެ ގޯސްހެދުން އެޒަމާނުގައި އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް އަދި އެއްއުޅަނދުން އަނެއްއުޅަނދަށް ގުޅަން ބޭނުންކުރާ މުވާސަލާތީ ވަސީލަތަކީ ވޯކީޓޯކީއެވެ. މީގެ އަޑު ލިބޭނީ ގިނަވެގެން ތޭރަސާދަ މޭލު ދުރަށެވެ. އެއީ ލޮލަށް ފެންނަ ހިސާބެވެ. އެއަށްވުރެ ދުރުވެއްޖެނަމަ އަޑެއް...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 21 Oct 2017 | ތާރީޚް | (0) ޚިޔާލު

އާރޭފެ ހުސައިނުގެ ޖަގަޑާގައި ކުށްވެރިވި މީހުން މިނިކާރާއްޖޭގައި 7

އާރޭފެ ހުސައިނުގެ ޖަގަޑާގައި ކުށްވެރިވި މީހުން މިނިކާރާއްޖޭގައި 7

ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ބަދަލުވުން އެދުވަހު ކުޑަކޮަށް ތެދުވެ ހިނގައި އުޅޭންފެށީމާ ގޭގެ ވެރިމީހާ ކުޑަމަނިކު އަހަރެންގެ ކައިރިޔަށް އައިސް ބުންޏެވެ. ތިޔަބައިމީހުންނަކީ ތިޔަރަށުގެ އިއްޒަތްތެރީންކަން މިހާރު ކަށަވަރުވެއްޖެއެވެ. މީގެފަހަށް ތިޔަބައިމީހުންގެ އާއިލާތަކުން...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 20 Oct 2017 | ތާރީޚް | (0) ޚިޔާލު

އާރޭފެ ހުސައިނުގެ ޖަގަޑާގައި ކުށްވެރިވި މީހުން މިނިކާރާއްޖޭގައި 6

އާރޭފެ ހުސައިނުގެ ޖަގަޑާގައި ކުށްވެރިވި މީހުން މިނިކާރާއްޖޭގައި 6

ނޮޅިވަރަންފަރުގައި އަހަރެމެންގެ އުޅުން ކަތީބުގެ ފަރާތުން ލިބުނު ބަނބުކެޔޮތައް ކައްކައިގެން އެރޭ ކައިފައި މިސްކިތަށްގޮސް ނަމާދުކޮށްލައިގެން ނިދާންކަމަށް އެންމެންވެސް ވަނީ އަތިރިމަތީގައި ހުރި ކޮންމެވެސް އޮޑިހަރުގެޔަކަށެވެ. އެއީ އަހަރެމެން ނޮޅިވަރަންފަރުގައި...

އިތުރު ތަފްޞީލް