Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

| 13 އޯގަސްޓް 2017 | ވާހަކަ | (0) ޚިޔާލު

ކަޅިހާރި އޮޑި އެފްރިކާއަށް ބެހިގެންގޮސް ގެއްލުނު ވާހަކަ 3

ކަޅިހާރި އޮޑި އެފްރިކާއަށް ބެހިގެންގޮސް ގެއްލުނު ވާހަކަ 3

ވީހާވެސް އަވަހަށް ހިކިފަސްތަނެއް ހޯދުމުގެ ނިޔަތުގައި މިގޮތްމަތީން ދުއްވާތާ މަހެއް ފާއިތުވެއްޖެއެވެ. ބައެއްދުވަސްދުވަހު މަސްބޭނުން އޮވެއެވެ. ވިއްސާރަވެ ކަނޑުގަދަވީމާ އަރަގުވަނީއޭ ހީވާފަހަރު އާދެއެވެ. އަނބިދަރީންނާއި ބައްދަލުވުމުގެ އުއްމީދު ކެނޑި މަރުއައިސް...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 12 އޯގަސްޓް 2017 | ވާހަކަ | (0) ޚިޔާލު

ކަޅިހާރި އޮޑި އެފްރިކާއަށް ބެހިގެންގޮސް ގެއްލުނު ވާހަކަ 2

ކަޅިހާރި އޮޑި އެފްރިކާއަށް ބެހިގެންގޮސް ގެއްލުނު ވާހަކަ 2

ހުވަދޫކަނޑު ދުވާން ފެށިއިރު ކުރިއަށްދަނީ ގަޑިއަކު ދެތިން މޭލެވެ. ވަޔާއި އޮއި ހުރިނެތްގޮތާއި ރިޔަލުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައިފައި އެޅެގޭ އޮޑި ފިޔަވައި އަނެއް ފަސް އޮޑި ދަތުރުކުރީ ސީދާ އުތުރަށެވެ. އެޅެގޭ އޮޑި ދަތުރުކުރީ ކުޑައިކޮށް އިރުއުތުރަށެވެ. އިރުއޮއްސުމާ ހަމަޔަށް...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 11 އޯގަސްޓް 2017 | ވާހަކަ | (0) ޚިޔާލު

ކަޅިހާރި އޮޑި އެފްރިކާއަށް ބެހިގެންގޮސް ގެއްލުނު ވާހަކަ 1

ކަޅިހާރި އޮޑި އެފްރިކާއަށް ބެހިގެންގޮސް ގެއްލުނު ވާހަކަ 1

މިއީ ކަޅިހާރި އޮޑި ބެހުނު ވާހަކައެވެ. ކަޅިހާރި އޮޑިޔޭ ކިޔަނީ އޮޑީގެ ސިލްސިލާއަކަށެވެ. މި ސިލްސިލާގައި ހިމެނެނީ ތިން އޮޑިއެވެ. މިތަނުން ފުރަތަމަ އޮޑިޔަކީ މީދޫ ކަޅިހާރި އަހުމަދުދީ ބެންނެވި އޮޑިއެވެ. މި އަހުމަދުދީދީއަކީ ގަނޑުވަރު ހަސަންދީދީ ކަޅިހާރި މެދުބީފާނާއި...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 31 ޖުލައި 2017 | ވާހަކަ, ތާރީޚް | (0) ޚިޔާލު

މީދޫ ސިއްސުވައިލި ހާދިސާތަކުގެ ތެރެއިން އީގަލްބޯޓު ބެހުން 7

މީދޫ ސިއްސުވައިލި ހާދިސާތަކުގެ ތެރެއިން އީގަލްބޯޓު ބެހުން 7

ސިލޯނުން ފުރައިގެން މެރިނަރުބޯޓު ދަތުރުކޮށްފައި އައިސް ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދަށް ވަދެވުނުތަނާ މަތިންދާބޯޓެއް ބޯމަތީން ދެތިން ބުރު އަޅައިފިއެވެ. މިކަމާ ބިރުން މީސްތަކުން އުޅެގެންފިއެވެ. އެއީ ބަންގާޅުގެ މިނިވަންކަމުގެ ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރެވެ. އެހެންވީމާ...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 28 ޖުލައި 2017 | ވާހަކަ, ތާރީޚް | (0) ޚިޔާލު

މީދޫ ސިއްސުވައިލި ހާދިސާތަކުގެ ތެރެއިން އީގަލްބޯޓު ބެހުން 6

މީދޫ ސިއްސުވައިލި ހާދިސާތަކުގެ ތެރެއިން އީގަލްބޯޓު ބެހުން 6

ހުސައިން މަނިކުފާނުގެ ޝަކުވާ އަޑުއަހާން ހުރެފައި އުޅަނދުގައި ހުރި އިސްމީހާ ބުންޏެވެ. ގިނަދުވަސްތަކެއްނުވެ ކަލޭމެން ރާއްޖެ ފޮނުވައިލަން ހަމަޖެހިފައިވާކަން މަދެނަހުރީމެވެ. ލަސްވަނީ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ލިބޭންޖެހޭ ޖަވާބު ނުލިބިގެންނެވެ. މަނިކުފާނު ބުންޏެވެ....

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 22 ޖުލައި 2017 | ވާހަކަ, ތާރީޚް | (0) ޚިޔާލު

މީދޫ ސިއްސުވައިލި ހާދިސާތަކުގެ ތެރެއިން އީގަލްބޯޓު ބެހުން 5

މީދޫ ސިއްސުވައިލި ހާދިސާތަކުގެ ތެރެއިން އީގަލްބޯޓު ބެހުން 5

އެދުވަހުގެ އިރުއޮސްފުހުމާއި ދާދިގާތްވެފައިވަނިކޮށް ކުޑަކުޑަ މަތިންދާބޯޓެއް ބޯމަތީން ދެތިން ބުރު އަޅާލައިފައި ގެއްލިއްޖެއެވެ. ރޭގަނޑުގެ އަނދިރިކަން އެންމެ ގަދަވެގެންއައި ވަގުތު ބައްތިއެއްގެ އަލި ފެންނާން ފަށައިފިއެވެ. އަލި އަަންނަނީ ކައިރިވަމުންނެވެ. އެއީ...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 17 ޖުލައި 2017 | ވާހަކަ, ތާރީޚް | (0) ޚިޔާލު

މީދޫ ސިއްސުވައިލި ހާދިސާތަކުގެ ތެރެއިން އީގަލްބޯޓު ބެހުން 4

މީދޫ ސިއްސުވައިލި ހާދިސާތަކުގެ ތެރެއިން އީގަލްބޯޓު ބެހުން 4

މޫސުން ރަނގަޅުވެ ކަނޑު މަޑުވެއްޖެއެވެ. މަސްބޭނެން ފަށައިފިއެވެ. ކަނޑުމަސް ކެވޭންފެށި ގައިގައި ވަރުޖެހި ހިތްވަރު ލިބޭން ފަށައިފިއެވެ. ދިރިހުރުމުގެ އެދުން އާވާން ފަށައިފިއެވެ. ކައިގެން ބާކީވާ މަސް އެކިގޮތްގޮތް ހަދައިގެން ފަހަށްވެސް ރައްކާކުރާން ފަށައިފިއެވެ....

އިތުރު ތަފްޞީލް