Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

| 10 Nov 2017 | ވާހަކަ | (0) ޚިޔާލު

މުޅި ފޭދޫ ރޮއްވައިލި ގްރީކްބޯޓު ކާރިސާ 5

މުޅި ފޭދޫ ރޮއްވައިލި ގްރީކްބޯޓު ކާރިސާ 5

އަހުމަދުރަހާ އާއި އޭނާގެ އާއިލާ ގްރީީކްބޯޓު ބަންޑުންޖަހައިލުމުގެ ހާދިސާގައި ފޭދޫން އެންމެ ބޮޑު ހިތާމައެއް ކުރިމަތިވި ކުދުގަނޑަވަރި އަހުމަދުރަހާޔަކީ ހުޅުދުވަށް އުފަން ހުޅުދޫ މީހެކެވެ. މަންމަޔަކީ ހުޅުދޫ ކުދުފޮކޮޅެގޭ އާމިނާމަނިކުފާނެވެ. ބައްޕަޔަކީ ހުޅުދޫ މާމަގިގޭ...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 10 Nov 2017 | ވާހަކަ | (0) ޚިޔާލު

މުޅި ފޭދޫ ރޮއްވައިލި ގްރީކްބޯޓު ކާރިސާ 4

މުޅި ފޭދޫ ރޮއްވައިލި ގްރީކްބޯޓު ކާރިސާ 4

އިނގިރޭސީންގެ އެހީ ލިބުން ބޯޓު ބަންޑުން ޖަހައިލި ހާދިސާ ހިގި ވަގުތަކީ ފޭދޫގެ ވެރީން ވޯކީޓޯކީން އަތޮޅުއޮފީހަށް ގުޅުމަށްޓަކައި އޮފީސްފަންނުން އަތިރިމައްޗަށް ނުކުމެ ތިބި ވަގުތެވެ. އެދުވަސްވަރު ވޯކީޓޯކީން ވާހަކަ ދައްކާނީ އާއްމުގޮތެއްގައި އަތިރިމަތީގައި ތިބެގެންނެވެ....

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 10 Nov 2017 | ވާހަކަ | (0) ޚިޔާލު

މުޅި ފޭދޫ ރޮއްވައިލި ގްރީކްބޯޓު ކާރިސާ 3

މުޅި ފޭދޫ ރޮއްވައިލި ގްރީކްބޯޓު ކާރިސާ 3

ބޯޓަށް އެރުމަށްފަހު މަންމަ ގޮސް އިށީނީ އިންޖީނު ފަލްކާގެ މަތީގައެވެ. އަހަރެންވެސް އިނީ އިންޖީނު ފަލްކާގެ ކައިރީގައި އިންޖީނަށް ބަލަހައްޓައިގެންނެވެ. ކޮއްކޮ ރޮއެހަދާތީ މަސަލަސްކުރަން މަންމަ އިނީ އޭނާއަށް ކިރުދިނުމުގައެވެ. މިހެންތިއްބައި އެއްފަރާތަކަށް ބޯޓު ވަރަށް...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 10 Nov 2017 | ވާހަކަ | (1) ޚިޔާލު

މުޅި ފޭދޫ ރޮއްވައިލި ގްރީކްބޯޓު ކާރިސާ 2

މުޅި ފޭދޫ ރޮއްވައިލި ގްރީކްބޯޓު ކާރިސާ 2

ރަހާބެއްޔާ ނިޔާވުމުން ކައްދަދިޔެ ދެންއިނީ ހުވަދުއަތޮޅު ހަވަރުތިނަދޫ ތުއްތޫއޭ ކިޔުނު މީހަކާއެވެ. ދިރިއުޅުނީ ފޭދޫ ކަންޒުދޮށުގޭގައެވެ. ހުޅުދޫ އިބްރާހިމް މުހައްމަދުގެ ޗިލްކާބޯޓަށް ފޭދޫން ދެކުމާދިއުމުގެ ކަންތައް އިންތިޒާމްކުރުމުގައި އިސްކޮށް އުޅުނީ ކައްދަދިޔެއާއި...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 10 Nov 2017 | ވާހަކަ | (0) ޚިޔާލު

މުޅި ފޭދޫ ރޮއްވައިލި ގްރީކްބޯޓު ކާރިސާ 1

މުޅި ފޭދޫ ރޮއްވައިލި ގްރީކްބޯޓު ކާރިސާ 1

ވާހަކައިގެ ފެށުން މިއީ ވަރަށް ހިތާމަވެރި ހާދިސާއެއްގެ ވާހަކައެވެ. ފަހުގެ ތާރީޚުގައި އައްޑޫގައި ހިގި ކަނޑުމަތީގެ އެންމެ ހިތާމަވެެރި ހާދިސާގެ ވާހަކައެވެ. ކާރިސާއެކޭ އެދުވަސްވަރު ކިޔައި ނޫޅުނަސް ކާރިސާއެއްގެ ވާހަކައެވެ. މިހާދިސާއަށް ތެއްތިރީސް އަހަރުފަހުން...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 8 Nov 2017 | ވާހަކަ | (0) ޚިޔާލު

އީގަލްބޯޓުގެ ބިރުވެރި ދަތުރު 7

އީގަލްބޯޓުގެ ބިރުވެރި ދަތުރު 7

ދާޔާގެ އަހުމަދުދީދީ މަންމަ ދޮންދީދީއަކީ ވެސް ގެއްލުމުގެ ވޭންދެނިވި ތަޖުރިބާކޮށްފައިވާ މީހެކެވެ. ދޮންދީދީގެ ބައްޕަ އަލިބެއްޔާގެ އަހައްމައިދީއަކީ ދާންދޫ ދޮންތައްކާނު އޮޑީން ދަތުރުކުރަނިކޮށް ގެއްލިފައިވާ މީހެކެވެ. ބައްޕަޔަށް މެދުވެރިވީގޮތް ދަރިފުޅަށްވެސް...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 8 Nov 2017 | ވާހަކަ | (0) ޚިޔާލު

އީގަލްބޯޓުގެ ބިރުވެރި ދަތުރު 6

އީގަލްބޯޓުގެ ބިރުވެރި ދަތުރު 6

މާލެއަށް ފުރުވައިލުން ވަރުބަލިވެފައި ތިބިވަރުން އެންމެންނަށް ނިދިއްޖެއެވެ. ހޭލެވުނުއިރު ލޯރި އޮތީ ފެހިކުލައިގެ އިމާރާތެއްގެ ކައިރީގައެވެ. އެއީ ސިލޯނުގެ ވެރިރަށް ކޮޅުނބެވެ. އިރުކޮޅަކު މިތާގައި މަޑުކޮށްގެން ތިބުމަށްފަހު ދެންދިޔައީ ކޮޅުނބުގެ ބަނދަރަށެވެ. އެބަނދަރުން...

އިތުރު ތަފްޞީލް