Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

| 17 އޮކްޓޯބަރ 2017 | ވާހަކަ | (0) ޚިޔާލު

ކަޅިހާރިއޮޑި އެފްރިކާއަށް ބެހިގެންގޮސް ގެއްލުނު ވާހަކަ 10

ކަޅިހާރިއޮޑި އެފްރިކާއަށް ބެހިގެންގޮސް ގެއްލުނު ވާހަކަ 10

ބޮމްބޭގެ ބަނދަރާއި ގާތްވުމުން ޕައިލެޓަކު އައިސް ބޯޓަށް އަރައި ބަނދަރުގެ އަމާން ގޯއްޖަކަށް ބޯޓު ލައިދީފިއެވެ. ދެން ބޮމްބޭގެ ސަރުކާރަށް ދިވެހީންގެ ވާހަކައިން ކެޕްޓަން ޚަބަރުކޮށް މުމްބާސާއިން އިނގިރޭސިން ދިން ސިޓީ ފޮނުވީމާ ލަސްތަކެއް ނުވެ ފުލުހުންގެ ތިންމީހަކު އައިސް...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 16 އޮކްޓޯބަރ 2017 | ވާހަކަ | (0) ޚިޔާލު

ކަޅިހާރިއޮޑި އެފްރިކާއަށް ބެހިގެންގޮސް ގެއްލުނު ވާހަކަ 9

ކަޅިހާރިއޮޑި އެފްރިކާއަށް ބެހިގެންގޮސް ގެއްލުނު ވާހަކަ 9

ޖަނާޒާގެ ކަންތަކުން އަވަދިވެގެން ގަބުރުސްތާނުން ނުކުމެގެން އައި މަގުމަތީގައި އެޅެގޭ އަހުމަދުދީދީ ބުންޏެވެ. އަލިކޮއްކޯއޭ އަހަރެމެން އެންމެންނަށް މިދަތުރެއް ކުރެވި މިތާކަށް މިއާދެވުނީ މި ވެލިމުށް ފޮޅައިލާންތާއެވެ. ތަގުދީރަކީ މިކަހަލަ އެއްޗެކެވެ. އަލިދީދީ ބުންޏެވެ....

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 16 އޮކްޓޯބަރ 2017 | ވާހަކަ | (0) ޚިޔާލު

ކަޅިހާރިއޮޑި އެފްރިކާއަށް ބެހިގެންގޮސް ގެއްލުނު ވާހަކަ 8

ކަޅިހާރިއޮޑި އެފްރިކާއަށް ބެހިގެންގޮސް ގެއްލުނު ވާހަކަ 8

އަހުމަދު ދީދީ ބުންޏެވެ. އާނއެކޭ އާނއެކޭ ކަންތަކުގައި ތާރީފަކީ ދަތުމާއި ނުދަތުމުގެ މައްޗަށްް ހުރި ކަމެކެވެ. ނުދަތުމުގެ ތެރޭގައި ހުރެގެން އޮޅުމަކުން ކުރެވޭ ރަގަޅު ކަންކަމަކީ ތާރީފު ހައްގު ކަންކަމެއް ނޫނެވެ. ސުވަރުގެޔާއި ނަރަކަ އަދި އަޒާބާއި ސަވާބުވެސް ހުރީ ދަނެގެން...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 15 އޮކްޓޯބަރ 2017 | ވާހަކަ | (0) ޚިޔާލު

ކަޅިހާރިއޮޑި އެފްރިކާއަށް ބެހިގެންގޮސް ގެއްލުނު ވާހަކަ 7

ކަޅިހާރިއޮޑި އެފްރިކާއަށް ބެހިގެންގޮސް ގެއްލުނު ވާހަކަ 7

ބައްތެލިން ފައިބައިގެން އެޅެގޭ އަހުމަދު ދީދީ ކަސްޓަމަށް ދިޔަތަނުން އިސްލާމުންގެ މީހުން އެއްވެ މީނާ ގޮވައިގެން އެކި ތަންތަނަށް ގެންދާން ފަށައިފިއެވެ. މިސްކިތްވެސް ދައްކައިފިއެވެ. އެކި ފިހާރަތަކާއި ގޭގެޔަށް ވައްދައިގެން އޮންނަނީ ޚަބަރުދަބަރު އޮޅުން ފިލުވުމެވެ....

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 14 އޮކްޓޯބަރ 2017 | ވާހަކަ | (0) ޚިޔާލު

ކަޅިހާރިއޮޑި އެފްރިކާއަށް ބެހިގެންގޮސް ގެއްލުނު ވާހަކަ 6

ކަޅިހާރިއޮޑި އެފްރިކާއަށް ބެހިގެންގޮސް ގެއްލުނު ވާހަކަ 6

އޮޑީގައި އަހުމަދު ދީދީ ފިޔަވައި ދެން މާލިމީ ފާޑުގެ މީހަކަށް ހުރީ ހުޅުދޫ ކަރާންކަލޭގެ އަލިތައްކާނެވެ. މީނާ ބުންޏެވެ. މުސްކުޅިން ބުނާތީ އަހަމެވެ. މިގޮތް ވެއްޖިއްޔާ ޒާތްޒާތަށް އެގޮތްމިގޮތަށް އޮޑި ދުއްވާން އުޅޭކަށް ނުވާނެއެވެ. ކާބޯތަކެއްޗާއި ދަރާއި ފެން ހުސްނުވަނީސް...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 21 އޯގަސްޓް 2017 | ވާހަކަ | (0) ޚިޔާލު

ކަޅިހާރިއޮޑި އެފްރިކާއަށް ބެހިގެންގޮސް ގެއްލުނު ވާހަކަ 5

ކަޅިހާރިއޮޑި އެފްރިކާއަށް ބެހިގެންގޮސް ގެއްލުނު ވާހަކަ 5

މުމްބާސާގެ ވަޒަންވެރީންގެ ތެރެއިން ފިރިހެނުން ތިބެނީ ދިގު ހަރުވާޅާއި ދިހުލިބާސްލައި ބޮލުގައި ތާކިހާ އަޅައިގެންނެވެ. ބޯ ހުންނަނީ ބައިލައިފައެވެ. ގިނަ އަންހެނުން މަގު ހިނގަނީ ކީމާގައެވެ. އަސްގާޑިޔަލާއި މޮޓަރުކާރު ބައިސިކަލުފަދަ ތަކެތި ދުއްވުން ވަރަށް ގިނައެވެ....

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 20 އޯގަސްޓް 2017 | ވާހަކަ | (0) ޚިޔާލު

ކަޅިހާރިއޮޑި އެފްރިކާއަށް ބެހިގެންގޮސް ގެއްލުނު ވާހަކަ 4

ކަޅިހާރިއޮޑި އެފްރިކާއަށް ބެހިގެންގޮސް ގެއްލުނު ވާހަކަ 4

އެވަގުތުގައި އޮޑީގެ މީހުން އެވީ އުފަލަކީ ބޮޑުޒާތެއްގެ އުފަލެކެވެ. އެއުފަލެއް އެންމެ ފުރިހަމަވީ އޮޑީގައި އެދުރުގޭ އަހުމަދުދީދީ ހުންނެވި ކަމުންނެވެ. މިބައިމީހުންނާ ވާހަކަ ދެއްކެވީ އަހުމަދުދީދީއެވެ. މިބައިމީހުން އޮޑީގެ ޚަބަރު އަހައިފައި ބުނެފިއެވެ. މިއީ...

އިތުރު ތަފްޞީލް