Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

| 2 Aug 2017 | މީހުން | (1) ޚިޔާލު

އައްލާމާ އަހުމަދު ބޮޑުނާއިބު ތަކުރުފާނު

އައްލާމާ އަހުމަދު ބޮޑުނާއިބު ތަކުރުފާނު

އަލްއައްލާމާ އައްޝައިޚު އަހުމަދު ޝިހާބުއްދީނަކީ އައްޑޫ ބޮޑުފަނޑިޔާރު ތަކުރުފާނާއި ކަޅިހާރި ބޮޑުދޮންދަލިކާ ކާލެގެއަށް ލިބިވަޑައިގަތް ހަތަރު ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ތިންވަނަ ދަރިކަލުންނެވެ. މި ތަކުރުފާނު މާލޭގައި މަޝްހޫރުވެފައިވަނީ ބޮޑު އަހުމަދު ނާއިބު ތަކުރުފާނުގެ...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 6 Apr 2017 | މީހުން | (0) ޚިޔާލު

އަމިއްލަ ރަށް ނޫން އެހެންރަށަކަށް ދުވަހަކުވެސް ނުދާ ދިވެއްސެއްގެ ވާހަކަ

އަމިއްލަ ރަށް ނޫން އެހެންރަށަކަށް ދުވަހަކުވެސް ނުދާ ދިވެއްސެއްގެ ވާހަކަ

އަމިއްލަ ރަށް ނޫން އެހެންރަށަކަށް ދުވަހަކުވެސް ނުދާ ދިވެއްސަކު ހުރެދާނެ ބާވައެވެ. ޑޮކްޓަރެއްގެ ކައިރިޔަށް ނުދާ އަދި ހޮސްޕިޓަލެއްގެ ދޮރުން އެތެެރެއަށް ނުވަންނަ ދިވެއްސަކު ހުރެދާނެބާވައެވެ. މަތިންދާބޯޓަކަށް ކަނޑުބޯޓަކަށް ނާރާ މީހަކު ހުރެދާނެބާވައެވެ. ބައިސިކަލެއް...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 9 Mar 2017 | މީހުން | (0) ޚިޔާލު

އޮއްސިގެން އެދިޔައީ އަލިގަދަ ތަރިއެކެވެ

އޮއްސިގެން އެދިޔައީ އަލިގަދަ ތަރިއެކެވެ

އެއީ ކުންނިއަރު އަލިތައްކާނުގެ ތުއްބީގެ ހަސަންތައްކާނާއި އެދުރުގޭ އެދުރުތައްކާނުގެ ހައްވާފާނުގެ ކައްދާފާނުގެ ކައިވެނިން ލިބުނު އެޅަވަލިގޭ މުހުއްމާތައްކާނު (ތުއްތޫބެއްޔާ)ގެ ރުއްގަނޑިގޭ އަބްދުއްރަހުމާނުގެ މުހުއްމާތައްކާނެވެ. އަބްދުއްރަހުމާނުގެ ދޮށީ...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 2 Feb 2016 | މީހުން | (0) ޚިޔާލު

އަލްގާޒީ ހަސަން ތަކުރުފާނު

އަލްގާޒީ ހަސަން ތަކުރުފާނު

އަލްގާޒީ ހަސަން ތަކުރުފާނަކީ ޝަމްސުއްދީނު ބޮޑު ފަނޑިޔާރު ތަކުރުފާނަށް ކާފަ ވިދާޅުވާ ބޭފުޅެކެވެ. ގާޒީ ހަސަން ތަކުރުފާނުގެ ބައްޕައަކީ ޝަމްސުއްދީނު ބޮޑު ފަނޑިޔާރު ތަކުރުފާނުގެ ދޮށީ ދަރިކަލުން އިބްރާހިމް ނާއިބު ފަޑިޔަތްތަކުރުފާނެވެ. މަންމަޔަކީ އައްޑޫ ގަމު...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 1 Feb 2016 | މީހުން | (2) ޚިޔާލު

މުހައްމަދު ސިރާޖުއްދީނު ފޮނަދޫ ޚަތީބު ތަކުރުފާނު

މުހައްމަދު ސިރާޖުއްދީނު ފޮނަދޫ ޚަތީބު ތަކުރުފާނު

އެއީ ދިވެހި ތާރީޚުގައި މަޝްހޫރު ފޮނަދޫ ޚަތީބު ތަކުރުފާނެވެ. އެއްބަޔަކު ބުނާގޮތުގައި އެއީ ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ ބެއިކަލެކެވެ. އަނެއްބަޔަކު ދަންނަގޮތުގައި މިކަލޭގެފާނަކީ ހެންވޭރު ކެޔޮގޯތި ދަންނަ ޚަތީބު ތަކުރުފާނެވެ. ކެޔޮ ގޯއްޗަކީ މިހައިއިރު ސޯސަންގެ އެވެ. އެހެންވެ އެއީ...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 1 Feb 2016 | މީހުން | (0) ޚިޔާލު

އަލްގާޒީ މަހުމޫދު ރަންފުތު ފަނޑިޔާރު ތަކުރުފާނު

އަލްގާޒީ މަހުމޫދު ރަންފުތު ފަނޑިޔާރު ތަކުރުފާނު

ގާޒީ މަހުމޫދު (ރަންފުތު ފަނޑިޔާރުތަކުރުފާނު)ގެ ބައްޕައަކީ މީދޫ ކަޅިހާރު ދޮންސީދި ކަލޭގެ ދި ބޮޑު ދޮންދަލިކާނލެގެ ފުތް ކަޅިހާރު ދޮންބުއި ނާއިބުކަލޭގެ އެވެ. މަންމައަކީ މުލަކު ދޮންމަރިޔާ އެވެ. މިހާރުވެސް މީދޫގައި އެހެރަ މަރިޔާގެ އަކީ މި ދޮންމަރިޔާއަށް ނިސްބަތް ކުރެވޭ...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 29 Jan 2016 | މީހުން | (1) ޚިޔާލު

އަލްގާޒީ އިސްމާއީލް ބަހާއުއްދީން

އަލްގާޒީ އިސްމާއީލް ބަހާއުއްދީން

އަލްގާޒީ އިސްމާއީލް ބަހާއުއްދީނަކީ މީދޫ އަލްގާޒީ އިބްރާހިމް މަޖުދުއްދީނު ފަނޑިޔާރުތަކުރުފާނުގެ އެންމެ ދޮށީ ދަރިކަލުންނެވެ. ފަނޑިޔާރުކަން ކުރެއްވުމުގެ ކުރީގައި އެއީ މީދޫ ދެށެނާގެ އިސްމާއީލް މަނިކެވެ. އިސްމާއީލް ބަހާއުއްދީނުގެ މަންމައަކީ މީދޫ ދޮންއާބުގޭ ސިއްކަ...

އިތުރު ތަފްޞީލް