Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

| 3 Aug 2015 | ދީން | (0) ޚިޔާލު

އިސްލާމް ދީނުގައި “ޕޮލިގަމީ” ހުއްދަތޯއެވެ؟

އިސްލާމް ދީނުގައި “ޕޮލިގަމީ” ހުއްދަތޯއެވެ؟

ނޫނެކެވެ. “ޕޮލިގަމީ” އަކީ އިސްލާމް ދީނުގައި ހުއްދަކަމެއް ނޫނެވެ. ޕޮލިގަމީ އަކީ އެކަކަށް ވުރެން ގިނަ އަނބީން ނުވަތަ ފިރީންނާ އެއްފަހަރާ ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅުމެވެ. މި ގޮތުން އެކަކަށް ވުރެން ގިނަ ބައިވެރީންނާ ކައިވެނި ކުރުމުގައި ތަފާތު ގޮތްތަކެއް ގެންގުޅެއެވެ....

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 25 Nov 2013 | ދީން | (0) ޚިޔާލު

ހަމައެކަނި ﷲ އަށްޓަކައި

ހަމައެކަނި ﷲ އަށްޓަކައި

އެއްފަހަރަކު ބަނީއިސްރާއީލު ބާގައިގެ މީހުންގެ ތެރޭ ވަރަށް އަޅުވެރި، ވަރަޢަވެރި، ޒާހިދު، ބޭކަލަކު އުޅުނެވެ. އޭނާ އަބަދުވެސް މާތް ﷲ އަށް އަޅުކަންކުރުން މަތީ އަވަދިނެތި އުޅެއެވެ. އެއްދުވަހަކު ޖަމާޢަތެއްގެ މީހުން އައިސް، އެތާ ކައިރީގަ ދިރިއުޅޭ ޤަބީލާއެއްގެ މީހުން...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 24 Aug 2012 | ދީން | (1) ޚިޔާލު

ޤުރުއާނުގައި ހިމެނޭ ވިޔައިގެ މުޢުޖިޒާތް – ތަފާތު ނަޒަރަކުން

ޤުރުއާނުގައި ހިމެނޭ ވިޔައިގެ މުޢުޖިޒާތް – ތަފާތު ނަޒަރަކުން

މުޢުޖިޒާތްތަކަކީ އާދަތައް ފޫވައްޓައިލަނިވި ނުވަތަ ޢާއްމު ޠަބީޢަތާ ޚިލާފަށް، ޙައިރާންކުރުވަނި ގޮތެއްގައި ހިނގާ ޙާދިޘާ ތަކެވެ. އެހެން ޢިބާރާތަކުން ދަންނަވާނަމަ މުޢުޖިޒާތަކީ އިންސާނުންނަށް އެނގިގެންވާ ޢާއްމު އުޞޫލެއްގެ ދަށުން މިވެނިގޮތަކަށް ފާޅުވާ އެއްޗެއްގެ...

އިތުރު ތަފްޞީލް