Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

| 19 Nov 2017 | ތިމާވެށި | (3) ޚިޔާލު

އައްޑޫ މީދޫ ފަޅުތެރޭގައިވާ ރަށްފަތީގެ އެހާރާއި މިހާރު

އައްޑޫ މީދޫ ފަޅުތެރޭގައިވާ ރަށްފަތީގެ އެހާރާއި މިހާރު

ފަށައިގަތުން މީދޫ މައިފަޅު ތެރޭގައި ތަންކޮޅެއްކުރީން ހުރި ބައެއް ފަޅުރަށްރަށް ނެތިގެން ފުހެވިގެން ގޮސްފައިވާކަން އެގޭހެއްޔެވެ. އެއްރަށް އަނެއްރަށާއި ގުޅި ޖިއޮގްރަފީއަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައިވާކަން އެގޭހެއްޔެވެ. ނެތިގެންގޮސްފައިވާ ރަށްރަށް ހުރި...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 31 Oct 2017 | ތިމާވެށި | (0) ޚިޔާލު

މީދޫ މަތިކިޅިއާއި ޗަސްބިމުގެ ވަނަވަރު 2

މީދޫ މަތިކިޅިއާއި ޗަސްބިމުގެ ވަނަވަރު 2

ހަނދާން ނައްތާލައި އިހުމާލުކުރެވިފައިވާ ކުޅިއެއް މީގެ ތިން އަހަރެއްހައި ދުވަސް ކުރީން ރާއްޖޭގެ ޗަސްބިންތަކާއި ކުޅިތައް ހިމާޔަތްކޮށް އެތަންތަނުން އިގްތިސާދީ މަންފާ ހޯދުމުގެ ގައުމީ ސިޔާސަތެއް އެކަށައަޅައި މަޝްރޫއުތަކެއް ހިންގާން ފެށުނެވެ. ފުރަތަމަ މަޝްރޫއު ފެށީ...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 29 Oct 2017 | ތިމާވެށި | (1) ޚިޔާލު

މީދޫ މަތިކިޅިއާއި ޗަސްބިމުގެ ވަނަވަރު 1

މީދޫ މަތިކިޅިއާއި ޗަސްބިމުގެ ވަނަވަރު 1

ތައާރަފް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިންބޮޑު ބައެއްރަށްރަށުގެ ބޮޑުބަޔަކީ ކުޅިތަކާއި ޗަސްބިން ނުވަތަ ވެޓްލޭންޑެވެ. މިގޮތުން އައްޑޫ މީދޫ ބިމުގެ ގާތްގަޑަކަށް ތިރީސް އިންސައްތަޔަކީވެސް ކުޅިއާއި ޗަސްބިމެވެ. މިއީ ރަށުގެ ނިސްބަތުން ވަރަށް ބޮޑު ސަރަހައްދެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 9 Jul 2017 | ތިމާވެށި | (2) ޚިޔާލު

މީދޫ ގަނޑޮވަރިފަންނުގެ ވެށި

މީދޫ ގަނޑޮވަރިފަންނުގެ ވެށި

ނޯޓް : މިލިޔުމަކީ ރަށުގެ މާހައުލުގެ ޚާއްސަ ތަންތަނާއި އެތަންތާގައި ހިމެނޭ ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ ދިރުންތަކާ ބެހޭގޮތުން ލިޔެފައިވާ ލިޔުމަކަށްވާތީ އެފަދަ ޚާއްސަ ނަންތައް ރަށުމީހުން ކިޔައި އުޅޭ ގޮތަށް ބޭނުންކޮށްފައި ވާނެއެވެ. އެއީ އެބަސްތައް ރައްކާ ކުރުމާއިއެކު ރަށުގެ...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 31 Dec 2016 | ރިޕޯރޓް | (1) ޚިޔާލު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ދިރާސާ އާއި ޖަޕާނުގެ ސަތޯގެ ވާހަކަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ދިރާސާ އާއި ޖަޕާނުގެ ސަތޯގެ ވާހަކަ

ދިވެހިންގެ ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމުގައި ސަތޯގެ ނަމަކީ ދުވަހަކު ވެސް ފަނޑުވުމެއް ނެތް ނަމެކޭ ދެންނެވި ދާނެއެވެ. މިހާރުވެސް ރާއްޖޭގެ ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމުގައި ރަސްކަން ކުރަމުން އަންނަ އެންމެ ހުނަރުވެރި އަދި އެންމެ މުހިއްމު އެއް އާލާތް ކަމަށްވާ ބުޅީގެ ބްރޭންޑަކީ ސަތޯ...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 13 Mar 2016 | ތާރީޚް | (0) ޚިޔާލު

ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގައި ތިންވަނަ އަށް ހިނގި އެންމެބޮޑު ކަނޑުމަތީ ކާރިސާ

ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގައި ތިންވަނަ އަށް ހިނގި އެންމެބޮޑު ކަނޑުމަތީ ކާރިސާ

ދުނިޔޭގެ ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރު ތިންވަނަ އަށް ހިނގި އެންމެ ބޮޑު ކަނޑުމަތީ ކާރިސާ ހިނގާފައިވަނީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ސަރަޙައްދު (އެކްސްކުލޫސިވް އިކޮނޮމިކް ޒޯން) ގެ ތެރޭގައި. • މިކާރިސާ ހިނގާފައިވަނީ 1944 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ  12 ވަނަ...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 10 Feb 2016 | ކޮލަމް | (3) ޚިޔާލު

ގައުމީ ހިތުގެ އިލްތިމާސް

ގައުމީ ހިތުގެ އިލްތިމާސް

ޒަމާނީ ތަރައްގީއާއި ތަމައްދުނުގެ އައު ބާބެއް އަވަށްޓެރި ގައުމު ތަކުގައި ހުޅުވިގެން ދިޔަ ހިނދެވެ. އެއާއި އެކު އެޤައުމުތަކުގެ ނަންތައް މަޝްހޫރުވެގެން ދިޔަ ހިނދެވެ. ތަހްޒީބާއި ތަރައްގީގެ މަގުގައި ވާދަ ވެރިކަމާއި އެކުގައި އެއްގައުމު އަނެއް ގައުމަށް ފައި ހަމަ ކުރަމުން ...

އިތުރު ތަފްޞީލް