Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

| 8 Nov 2017 | ވާހަކަ | (0) ޚިޔާލު

އީގަލްބޯޓުގެ ބިރުވެރި ދަތުރު 7

އީގަލްބޯޓުގެ ބިރުވެރި ދަތުރު 7

ދާޔާގެ އަހުމަދުދީދީ މަންމަ ދޮންދީދީއަކީ ވެސް ގެއްލުމުގެ ވޭންދެނިވި ތަޖުރިބާކޮށްފައިވާ މީހެކެވެ. ދޮންދީދީގެ ބައްޕަ އަލިބެއްޔާގެ އަހައްމައިދީއަކީ ދާންދޫ ދޮންތައްކާނު އޮޑީން ދަތުރުކުރަނިކޮށް ގެއްލިފައިވާ މީހެކެވެ. ބައްޕަޔަށް މެދުވެރިވީގޮތް ދަރިފުޅަށްވެސް...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 8 Nov 2017 | ވާހަކަ | (0) ޚިޔާލު

އީގަލްބޯޓުގެ ބިރުވެރި ދަތުރު 6

އީގަލްބޯޓުގެ ބިރުވެރި ދަތުރު 6

މާލެއަށް ފުރުވައިލުން ވަރުބަލިވެފައި ތިބިވަރުން އެންމެންނަށް ނިދިއްޖެއެވެ. ހޭލެވުނުއިރު ލޯރި އޮތީ ފެހިކުލައިގެ އިމާރާތެއްގެ ކައިރީގައެވެ. އެއީ ސިލޯނުގެ ވެރިރަށް ކޮޅުނބެވެ. އިރުކޮޅަކު މިތާގައި މަޑުކޮށްގެން ތިބުމަށްފަހު ދެންދިޔައީ ކޮޅުނބުގެ ބަނދަރަށެވެ. އެބަނދަރުން...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 8 Nov 2017 | ވާހަކަ | (0) ޚިޔާލު

އީގަލްބޯޓުގެ ބިރުވެރި ދަތުރު 5

އީގަލްބޯޓުގެ ބިރުވެރި ދަތުރު 5

އެއީ ޝައްވާލުމަހުގެ އީދު ދުވަހެވެ. ފާލަމާ ކައިރިކުރިއިރު ރަށުގެ ވަރަށް ގިނަބަޔަކު ޖަމާވެފައި ތިއްބެވެ. ފިރިހެނުން ތިބީ މުންޑު އަނދެގެންނެވެ. ދިވެހިންނާއި ވަރަށް އެއްވައްތަރުގެ ބައެކެވެ. އެމީހުން އެއްވެގެންތިބީ ރާއްޖޭގެ ބަޔަކު އަންނާތީ ދެކިލުމަށެވެ. ރަށުގެ...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 8 Nov 2017 | ވާހަކަ | (0) ޚިޔާލު

އީގަލްބޯޓުގެ ބިރުވެރި ދަތުރު 4

އީގަލްބޯޓުގެ ބިރުވެރި ދަތުރު 4

ކުރީފަހަރު ފެނުނު ބޯޓު އެއްވެސް އެއްޗެއްނުދީ އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްނުދީ ދުއްވާލުމުން އެންމެންވެސް ވަރަށް ދެރަވިއެވެ. މާލިމީ ބުންޏެވެ. ދެރަނުވާށެވެ. މިހިސާބުން އިތުރު ބޯޓުފަހަރުވެސް އަދިފެންނާނެއެވެ. މާލިމީގެ މިބަސް ގަބޫލުކޮށްގެން އެންމެންވެސް...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 8 Nov 2017 | ވާހަކަ | (0) ޚިޔާލު

އީގަލްބޯޓުގެ ބިރުވެރި ދަތުރު 3

އީގަލްބޯޓުގެ ބިރުވެރި ދަތުރު 3

ތެޔޮލިބި އިންޖީނު ހިންގައިލެވޭގޮތްވުމުން ކުނބުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަމުން އައި ސައިލެންސަރު ނަގައި އިންޖީނުގައި އަލުން ހަރުކޮށް އިންޖީނު ސްޓާޓް ކޮށްފިއެވެ. އެކަމަކު އޮއިބާރުކަމުން ކުރިޔަށްދަނީ ވަރަށް މަޑުންނެވެ. ދެ ދުވަސްވާންދެން ދުއްވި ފަހުން ތެޔޮ...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 8 Nov 2017 | ވާހަކަ | (0) ޚިޔާލު

އީގަލްބޯޓުގެ ބިރުވެރި ދަތުރު 2

އީގަލްބޯޓުގެ ބިރުވެރި ދަތުރު 2

ތަކެތި އުކައިލުން ބޯޓުގެ ފަސިންޖަރުންގެ ތެރޭގައި ދެ އަންހެނަކާއި ކުޑަދެކުއްޖަކު ތިބިކަމުން އެ ހަތަރު ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރުމަށް ޚާއްސަ ނަޒަރަކުން ސަމާލުކަންދިނެވެ. އެ ހަތަރު މީހުން ބޭތިއްބީ ރާޅުތަކުގެ އަސަރު ނުފޯރާނޭ ގޮތަށް ފޮށިގަޑެއްގެ މަތީގައެވެ. އޭރު ބޯޓު...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 8 Nov 2017 | ވާހަކަ | (0) ޚިޔާލު

އީގަލްބޯޓުގެ ބިރުވެރި ދަތުރު 1

އީގަލްބޯޓުގެ ބިރުވެރި ދަތުރު 1

ވާހަކައިގެ ފެށުން އީގަލްބޯޓަކީ ހަތްދިހައިގެ އަހަރުތަކުގެ ކުރީކޮޅު އައްޑުއަތޮޅާއި މާލެއާ ދެމެދު ދަތުރުކުރި ނާލުބޯޓެކެވެ. އެއީ ހިތަދޫ ދޮންކޮއްޔަގެ ތުއްތުމަނިކުގެ އިބްރާހިމް މަނިކުފާނުގެ ބޯޓެެވެ. އެދުވަސްވަރު އައްޑުއަތޮޅުގެ ގިނަބަޔަކު މާލެދިއުމަށާއި މާލެއިން މުދާ...

އިތުރު ތަފްޞީލް