Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

| 6 Apr 2017 | މީހުން | (0) ޚިޔާލު

އަމިއްލަ ރަށް ނޫން އެހެންރަށަކަށް ދުވަހަކުވެސް ނުދާ ދިވެއްސެއްގެ ވާހަކަ

އަމިއްލަ ރަށް ނޫން އެހެންރަށަކަށް ދުވަހަކުވެސް ނުދާ ދިވެއްސެއްގެ ވާހަކަ

އަމިއްލަ ރަށް ނޫން އެހެންރަށަކަށް ދުވަހަކުވެސް ނުދާ ދިވެއްސަކު ހުރެދާނެ ބާވައެވެ. ޑޮކްޓަރެއްގެ ކައިރިޔަށް ނުދާ އަދި ހޮސްޕިޓަލެއްގެ ދޮރުން އެތެެރެއަށް ނުވަންނަ ދިވެއްސަކު ހުރެދާނެބާވައެވެ. މަތިންދާބޯޓަކަށް ކަނޑުބޯޓަކަށް ނާރާ މީހަކު ހުރެދާނެބާވައެވެ. ބައިސިކަލެއް...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 20 Dec 2015 | ވާހަކަ | (0) ޚިޔާލު

އައްޑޫ ބަހުން ކުރުވާހަކަ 10 – ގުގުރުފެލާ ރަނިން

އައްޑޫ ބަހުން ކުރުވާހަކަ 10 – ގުގުރުފެލާ ރަނިން

ހިތަދޫ ސަދަން ސެކަންޑަރީ އިސްކޯލެ އައުކެޑެ އެތާން ކިޔަވާއްގޭ ކުދިންގެ އެތެރުން ދެ އަންހެން ކޫދަކާމެން އިސްކޯލު ނިންމަލާއި ގެއު އެނީ އަބަދަށަސް މައިލޯ ދަޑި ކަވެރިން ލާފެއި އެކީ. މެހެން އޭކޯ ދަޑި ކަވެރިން ފުރެެއި ގުގުރުފެލާ ފެނެއި. ބައެއް ދުވަސް ދުވަހި ގުގުރުފެލާ...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 16 Dec 2015 | ވާހަކަ | (0) ޚިޔާލު

އައްޑޫބަހުން ކުރުވާހަކަ 7 – ހިކިބިލައްގޭ އައްލާ އެޑި ފީފުވައްގެ

އައްޑޫބަހުން ކުރުވާހަކަ 7 – ހިކިބިލައްގޭ އައްލާ އެޑި ފީފުވައްގެ

ހިތަދޫ ބޮނޑަ އިސްކޯލަކި ދީނިއްޔާތު ކިޔަވައިދޭ މުދައްރިސައް ދާދިފަހުން އައު ގެޔައް އެޑަލި. މިގޭ އެޑައި ހުށިހެއިކަމައް ނިންމަލައި ގޭ ރަޖިސްޓަރީ ކެރާއް އޮފީހައް އެބެގެ. އައުގެއް ދެރެފެއި އޮއް ނަމަކީ ފީފުވައްގެ. އޮފީހެ މީހާ ކޭފިޔަ ބަލަ އައްލާއު. މިކަހަލެއި ނަމައް...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 13 Oct 2015 | ޅެން | (0) ޚިޔާލު

އަފިރިންގެ މިކަލުގެ ހާލަ

އަފިރިންގެ މިކަލުގެ ހާލަ

އިހުވޭޑެނެ ގޮއްތައް “ކަޑަވެ” އިހު މީހުނަސް “ކަޓު”ވެގެ މިޅިން އިހު ރިވެތި ގޮއް ހުތުރައް ވެގެން މިޒަމާން އޮތީ އާއްސެއި ސަފުން އެހެނަސް ފުތާ ދިޔެ އަޑައަހައު ވޭނޑެނެ އެލެއް މާރިވެތި އައު ބެނިޔަސް ހިތަށް ނިއަރާ އުފާވެރިކަން އެކޯ ލިބެނެއި މެހެން އެހެކާ...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 18 Sep 2015 | ޅެން | (0) ޚިޔާލު

އެއުރެންގެ މިޒާޖު 1

އެއުރެންގެ މިޒާޖު 1

ކޮސްވެދާނޭ ހީލަތާ މަކަރުވެރި ވާހަކަތަކުން ޅޮސް އުނދޯއްޔަށް އަރުވަމުން ފިރިހެނުން ދައްކާ ދަޅައިން ލޯބިލޯބިން އުފަލުގާ އެކު އުޅެން ވަޢުދެއް ވެފާ ލޯބިވެތި ފަދަ ބަސްތަކެއް އިއްވަޔޭ ހައްލާލަމުން ގެންދަވާފައި އަރިހުގައި ޢިއްޒަތާ ޝަރަފެއް ދެމުން އެންމެ ފުރަތަމަ...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 11 Sep 2015 | ޅެން | (1) ޚިޔާލު

މަގޭ ހިތުގެ ހާލު

މަގޭ ހިތުގެ ހާލު

ދުނިޔެ ހީވީ އެނބުރެނީހެން ވީ ގޮތުން އުނިވެގެން ނިދިވެސް ދިޔައިއޭ މުޅި ލޮލުން ތުނި އޮމާން ހިތް އޭގެ ޙައްދުން ނެއްޓުމުން ގުނިދެޔޭ ރެއަކަށް މިރޭވެސް ރޭތަކުން ސިކުނޑި ވިސްނާފާ އަރާރުން ވާވަރުން ފިކުރު ކުރުމުން ބޯމަގޭ ރިއްސާވަރުން އިތުރު ހައިޖާނެއް މިހިތުގާ...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 8 Sep 2015 | ޅެން | (2) ޚިޔާލު

ލައްވާށިއޭ

ލައްވާށިއޭ

އެކަލާނގެ ބަސްފުޅު ތެދުކުރާ މުއުމިން ކަމުގަ ލައްވާށިއޭ އެކަލާނގެ ރުއްސެވުމަށް ރުހޭނެ އަޅުން ކަމުގަ ލައްވާށިއޭ ޤުރުއާނުގައިވާ އަކުރުތަކަކުން ފޮނިކަމާ ހިތްހަމަޖެހުން ބުރުހާން ކަމަށްވާ މާތް ފޮތުން އިސްލާމުނަށް ދެއްވާށިއޭ “އަލިފުން” އަޅުންނަށް އުލްފަތާ ފާގަތި...

އިތުރު ތަފްޞީލް